وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

مددجویان

مددجویان
زمان انتشار :
چهارشنبه 9 مرداد 1392 | 21:43
چگونگی برخورد با قرض داران، بدهکاران، سائلان، در راه ماندگان، پناهندگان، زندانیان، اسیران، آسیب دیدگان حوادث طبیعی، معلولان جسمی و ذهنی و مسافران در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم

قرض داران

بدهکارانی ( مراد بدهکارانی هستند که به گونه صحیح گرفتار قرض شده اند؛ نه از روی معصیت و اسراف(المقنعة ، ص241؛ فقه القرآن، ج1، ص239)) که در پرداخت بدهی به سختی می افتند از جمله مددجویانی اند که مورد توجه رحیمانه خدا قرار گرفته اند و قرآن در سفارش به یاری آن ها چنین فرموده است:

اگر بدهکار، قدرت پرداخت دِین را نداشت تا هنگام توانایی او به وی مهلت دهید و البته اگر از باب صدقه[ از بدهی وی] بگذری بهتر است.

(سوره بقره، آیه280)

در آیۀ دیگر مصرف زکات را برای هشت گروه دانسته که فقراء، مساکین و بدهکاران، از جملۀ آنان اند و این، یک فریضۀ مهم الهی شمرده شده است.

(سوره توبه، آیه60)

محبوب ترین اعمال

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

محبوب ترین کارها نزد خدا سه چیز است: سیرکردن مسلمان گرسنه و پرداخت بدهی بدهکار و برطرف ساختن اندوه وی.

(المحاسن، ج1، ص294)

سخت نگرفتن بر بدهکار

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

همچنان که برای بدهکار تو- در صورت توانایی بر پرداخت- جایز نیست کوتاهی کند، برای تو نیز- در صورت علم به ناتوانی وی در پرداخت- جایز نیست او را در تنگنا قرار دهی.

( تهذیب الاحکام، ج6، ص193)

پاداش مهلت به بدهکار

صدقه بودن مهلت:

امام صادق علیه السلام فرمود:

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم بر منبر رفت و پس از حمد و ثنای خدا، بر پیامبرانش درود فرستاد و فرمود:

ای مردم! حاضران به غایبان برسانند که هرکس بدهکار ناتوان از پرداخت را مهلت دهد، برای او نزد خدا در هر روز، صدقه ای به اندازه مالش است تا هنگامی که آن را دریافت کند.

(الکافی،ج4،ص35-36)

در سایه رحمت الهی:

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

هر کس به بدهکاری ناتوان از پرداخت، مهلت دهد،خدا در روزی که سایه ای جز سایه یخدا نیست،وی را در سایۀ خود، جای دهد.

( الکافی، ج8،ص9)

اجابت دعا:

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

هرکس می خواهد دعایش مستجاب گردد یا اندوهش زدوده شود، اندوه بدهکار ناتوان را برطرف سازد.

(کنزالعمال،ج6،ص215)

پاداش پرداخت بدهی بدهکاران

رسیدن به فضایل آخرت:

امیر مومنان علیه السلام فرمود:

کسی که به مالی دست یافت، با آن صلۀ رحم کند... وبه بدهکاران ودر راه ماندگان وفقیران ومهاجران یاری رساند ودر کسب ثواب وادای حقوق صبر کندکه با این ویژگی ها به شرف دنیا وفضایل آخرت می رسد.

(تحف العقول،ص186)

نشان تشیع:

امام باقر علیه السلام فرمود:

ای جابر! ...سوگند به خدا که شیعۀ ما نیست مگر آنکه از خدا پروا وپیروی کند وشناخته نمی شوند مگر با تواضع ... ودستگیری از همسایگان ... وبدهکاران.

(الکافی،ج2،ص74)

سائلان

سؤال (گدایی وتکدّی گری)در اسلام، نکوهیده وترک سؤال از مردم، ستوده است. خدادر مدح فقیران عفیف می فرماید:

[انفاق] برای نیازمندانی است که در راه خدا در تنگنا قرار  گرفته اند وتوان مسافرت ندارند وبر اثر خویشتن داری آنان [از درخواست]، نا آگاهان، آنان را بی نیاز می پندارند؛ اما آنان را از چهره شان می شناسی، که هرگز با اصرار از مردم درخواست نمی کنند.

(سوره بقره ،آیه273)

پرهیز از رد سائلان

اگرچه سوال و گدایی نکوهیده است، اجابت درخواست سائلان زمینه ساز نزول رحمت خداست، به همین جهت از ترد سائلان نهی کرده است.

( سوره ضحی، آیه10)

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

در خواست سائل را قطع نکنید؛ اگر فقیران دروغ نمی گفتند هرگز کسی که آنها را از خود می راند رستگار نمی شد.

( الکافی، ج4، ص15)

امام صادق علیه السلام فرمود:

هرگز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم سائلی را منع نکرد؛ اگر چیزی داشت، به وی می داد و اگر نداشت می فرمود: خدا آن را می آورد.

( الکافی، ج4، ص15)

اهل بیت علیهم السلام فرموده اند:

 ما به غیر مستحق چیزی می دهیم تا مبادا مستحقی را رد کنیم.

( عدة الداعی، ص101)

امام صادق علیه السلام فرمود:

کسی که درخواست سائلی را رد می کند، اگر از پیامد منع خود آگاه بود، هیچ کس سائلی را رد نمی کرد.

( عدة الداعی، ص99)

سائلی که فرشته است

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

سائل را با بذل اندک یا با نرمی و رحمت باز گردانید، چرا که کسی نزد شما و به در خانه های شما می آید که نه انسان است و نه جن و به این منظور می آید تا ببیند که شما در برابر نعمت های خداداد چه می کنید.

( قرب الاسناد، ص46)

امیرمومنان فرمود:

مسکین فرستادۀ خداست[ تا توانگر بی نیاز را بیازماید] پس اگر وی نیازمند را رد کرد[ فرستاده] خدا را مردود داشت و اگر به او عطا کرد، عطایش به خداست.

( نهج البلاغه، حکمت304)

پاداش بخشش به سائل

امام باقر علیه السلام فرمود:

از چیز هایی که خدا در مناجاتی به حضرت موسی فرمود این بود که: ای موسی! سائل را بابذل اندک یا رد زیبا گرامی بدار، زیرا کسی نزد تو می آید که انسان یا جن نیست، بلکه فرشتگانی از فرشتگان رحمانند تا تو را به آنچه که به تو داده ایم، بیازمایند و از تو چیزی بطلبند که آن را به تو بخشیده ام، پس مراقب باش ای پسر عمران که چگونه عمل می کنی.

( الکافی، ج4، ص15)

امام باقر علیه السلام فرمود:

اگر درخواست شونده می دانست در بخشش چه پاداشی است، هرگز کسی سائلی را رد نمی کرد.

( الکافی، ج4، ص20)

ادب برخورد با سائل

تکریم سائل:

هرگاه نیازمندی برای رفع نیازش نزد امیرمومنان علی علیه السلام می آمد به وی می فرمود:

آن را بر زمین بنویس، زیرا کراهت دارم شرم درخواست را در سیمای سائل ببینم.

( ارشادالقلوب، ص136)

بخشش بی واسطه:

امام صادق علیه السلام فرمود:

برترین صدقه آن است که انسان با دست خود به سائل ببخشد.

( مستدرک الوسائل، ج7، ص166)

امتحان سائل:

امام صادق علیه السلام فرمود:

پدرم گاهی سائلان را می آزمود تا قانع را از غیر آن باز شناسد و هرگاه [ هنگام قربانی] سائلی می آمد ابتدا سر حیوان را به وی می داد؛ اگر می پذیرفت، می فرمود: آن را بگذار و از گوشت آن به وی می داد و اگر نمی پذیرفت چیزی به وی نمی داد.

( دعائم الاسلام، ج2، ص185)

انفاق اندک به سائل ناشناس:

 از امام صادق علیه السلام درباره مقدار انفاق به گدای ناشناس پرسیدند. آن حضرت فرمود:

به کسی که دلت برایش به رحم آمد عطاکن و کمتر از یک درهم به وی ببخش.

گفتم: بیشترین بخشش[ به این گونه فقیران] چه قدر است؟

فرمود: چهار دانق[ هر دانق یک ششم درهم است].

( الفقیه، ج2، ص68)

درخواست دعا از سائل:

امام زین العابدین علیه السلام فرمود:

دعای فقیر[ برای بخشنده] رد نمی شود، از این رو امام علیه السلام به خادمش می فرمود: هرگاه به سائل چیزی دادی، از او دعای خیر بخواه.

( عدة الداعی، ص68)

امام صادق علیه السلام می فرمود:

مستحب است بیمار با دست خود به سائل بدهد و از او بخواهد تا برایش دعا کند.

( الکافی، ج4، ص3-4)

بوسیدن دستی که عطا کرد:

امیرمومنان علیه السلام فرمود:

بخشنده به سائل دست خود را ببوسد، زیرا خدا صدقه راپیش از آن که به دست فقیر برسد، دریافت می کند، چراکه صدقات را خدا درمی یابد.

( عدة الداعی، ص68)

نکته:

اخذ صدقه نه متن هویت ذات خداست و نه وصف ذاتی او که عین ذات است، بلکه صفت فعل خداست که خارج از ذات و ممکن و مسبوق و ملحوق به امور دیگر است بنابراین تماس با دست بخشنده محذوری نخواهد داشت ونیازی به کنایه و حمل بر مجاز نیست.

میزان انفاق روزانه

امام صادق علیه السلام فرمود:

به سه سائل اطعام کنید، اگر خواستید برآن بیفزایید، و گرنه حق یک روزتان را ادا

کرده اید.

( الکافی، ج4، ص17)

پاسخ سائل شبانه

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم  فرمود:

هرگاه مرد سائلی شبانه در خانه شما را کوبید، او را رد نکنید.

( الفقیه، ج2، ص67)

در راه ماندگان

مراد از در راه مانده( ابن سبیل) مسافری است که در سفر غیر معصیت توان مالی خود را از دست داده است، اگرچه در وطن خود توانمند باشد.

( تهذیب الاحکام، ج4، ص50)

در راه ماندگان(ابن السبیل)از مددجویان مورد توجه خاص خدا هستند وخدا در قرآن به حمایت از آنان چنین سفارش فرموده است:

آنچه خدا از اموال مردم آن آبادی ها، بدون پیکار مجاهدان ، به پیامبرش باز گردانید، سهمی از آن به خدا اختصاص دارد که باید در راه او هزینه شود، وسهمی برای پیامبر وسهمی برای خویشاوندان او ویتیمان ومستمندان و در راه مانده است... .

(سوره حشر،آیه 7، نیز ر.ک:سوره بقره، آیه 177وسوره انفال،آیه 41 وسوره روم،آیه 38)

یاری رسانی

کمک به در راه مانده گان راه هایی دارد و یکی از آنها تاسیس یا اختصاص اماکنی برای راهنمایی وکمک به آنان است. از این طریق می توان نگرانی  آنان را برطرف کرد. قرآن کریم یکی از مصرف های زکات را همین دانسته است.

 (سوره توبه، آیه 60)

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم نیز فرمود:

یکی از کارهای نیک مومن که پس از مرگ او نیز به او میرسد مکانی است که برای رفاهِ حالِ در راه مانده آماده کرده است.

(الجامع الصغیر، ج1، ص382)

پاداش یاری به در راه ماندگان

امیر مومنان علیه السلام هزینه کردن مال برای در راه مانده را از مصرف هایی دانست که مایه بزرگواری در دنیا و شرف در آخرت است.

(الکافی، ج4، ص32)

پناهندگان

پناه دادن، از دستور های قرآنی است چنانکه می فرماید:

واگر یکی از آن مشرکان محارب از تو امان خواست تا نزد تو آید (واز محتوای دعوتت باخبر شود ) اورا امان ده تا نزد تو آید وکلام خدا را بشنود و با آن آشنا شود.سپس اورا به جای امنش برسان.

(سوره توبه، آیه 6)

واین ، از صفات الهی است، چنانکه در دعاهای پیشوایان دین علیه السلام آمده است:

ای کسی که بیچارگان وی را می خوانند وسپس به آنان پاسخ می دهد ووحشت زدگان به وی پناه می برند وبه آنان امان می دهد.

(مصباح المتهجد، ص516)

رسو خدا صلی الله علیه و آل و سلم فرمود:

کسی که به خدا پناه ببرد به وی پناه دهید.

(اعلام الدین، ص350)

امام صادق علیه السلام نیز فرمود :

ما پناه کسی هستیم که به ما پناه آورد.

(کشف الغمة، ج2، ص422؛ بحارالانوار، ج50، ص299)

وقتی خلافت عثمان دچار آشفتگی شد، از امیر مومنان علی علیه السلام یاری طلبید وبه وی پناه آورد.آن حضرت نیز از او دفاع کرد، گرچه سودی نبخشید.

(شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج9، ص26)

صلاحیت هر مومن برای پناه دادن

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

پناه الهی برای همه یکسان است وکمترین فرد از مومنان می تواند به کسی امان(پناه) بدهد.

(مکاتیب الرسول، ج3، ص23)

همچنین فرمود:

مسلمانان در برابر بیگانگان یکپارچه اند، پایین ترین شان بر آنان امان می دهد(:همه باید آن را بپذیرند).

(الامالی، طوسی، ص263)

پاداش پناه دهی

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم در حالی که دو انگشتش را به هم ضمیمه کرده بود فرمود:

من وعلی علیه السلام روز قیامت مانند این دو انگشت هستیم وشیعیان ما با ما هستند وهمچنین کسی که ستمدیدگان مارا یاری کند[پناه دهد]با ماست.

(عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج2، ص58)

امام صادق علیه السلام به نقل از امیرمومنان علیه السلام فرمود:

هرکس  ...تجاوز دشمن ستیزه جوی را از مسلمانان دور کند خدا گناهش را می آمرزد.

(قرب الاسناد، ص62)

کیفر خیانت به پناهنده

امام باقر علیه السلام فرمود:

کسی که با تعهد خود به دیگری امان دهد، سپس وی را بکشد در روز قیامت در حالی می آید که پرچم خیانت بر دوش خود دارد.

(الکافی ، ج5، ص31)

زندانیان

زندانیان مجرم، طبق قانون باید در زندان بمانند؛ لیکن آنان نیز حقوقی بر دولت اسلامی دارند وسزاوار نیکی از جانب مردم هستند.

حقوق زندانیان بر دولت

منع حبس بی دلیل:

امیرمومنان علیه السلام فرمود:

به صرف اتهام نمی توان کسی را زندانی کرد، مگر متهم به قتل را،(دعائم الاسلام، ج2، ص539)چون اتهام قتل امر مهمی است وممکن است اثبات آن طول بکشد.از سوی دیگر آزاد کردن وی زمینه فرار اورا فراهم می کند که موجب از بین رفتن حق اولیای دم بشود.

منع از حبس دراز مدت:

امام صادق علیه السلام فرمود:

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم متهم به قتل را تا شش روز زندانی می کرد.اگر خویشان مقتول دلیل وملاکی می آوردند زندانی را نگه می داشت وگرنه وی را آزاد می کرد.

(تهذیب الاحکام، ج10، ص174-175)

ممنوعیت حبس پس از حدّ:

امیر مومنان علیه السلام فرمود:

حبس [محکوم] پس از اجرای حدّ ستم است .

(الفقیه، ج3، ص32)

منع حبس پس از شناسایی :

امیر مومنان علیه السلام فرمود:

حبس[متهم]پس از شناسایی حقّ ظلم است.

(دعائم الاسلام، ج2، ص539)

چون پس از آن ، زمان اجرا شدن حق است، نه حبس.

تغییر هوا ومکان در زندان:

امام علی علیه السلام به رفاعه فرمان داد تا زندانیان را شب ها به صحن بزرگ زندان آورد تا بیاسایند.

(دعائم الاسلام، ج2، ص532)

خروج موقت از زندان:

برخی از زندانیان صلاحیت دارند که موقت از زندان خارج شوند تا از اجتماع رسمی ودینی مسلمانان بهره مند شوند.امام باقر علیه السلام فرمود:

امیرمومنان علیه السلام زندانیانی را که بر اثر بدهکاری یا تهمت، زندانی شده بودند برای شرکت در نماز جمعه آزاد می کرد و بستگانشان را ضامن می کرد تا آنان را باز گردانند.

( الجعفریات، ص44)

همان حضرت در حدیث دیگر فرمود:

امیرمومنان علیه السلام زندانیان فاسق را برای نماز جمعه بیرون می برد و دستور می داد که آنان را در تنگنا قرار دهند.

( مستدرک الوسائل، ج6، ص27)

امام صادق علیه السلام فرمود:

امام باید زندانیان بدهکار را در روز جمعه و عید، برای شرکت در نماز جمعه و عید، از زندان بیرون آورد و مأمورانی را به همراه آنان بفرستد تا پس از نماز جمعه و عید آنان را به زندان باز گردانند.

( الفقیه، ج3، ص31)

نیکی به زندانیان

نکته:

بردن زندانیان به نماز جمعه و مانند آن، زمینه باز سازی روحی آنان و عبرت آموزی دیگران را در جامعه اسلامی فراهم می کند و این کار، نیکی به زندانیان شمرده می شود وثوابی که برای نیکی به مسلمانان گرفتار آمده است شامل نیکی به زندانیان نیز می شود.

امام صادق علیه السلام فرمود:

هیچ مسلمانی نیاز مسلمانی را برآورده نساخت مگر اینکه خدا به وی ندا داد که پاداش تو تنها بر عهده من است و جز بهشت برایت نمی خواهم.

( الکافی، ج2، ص194)

اسیران

در جوامع بشری اسیر کردن نیروی دشمن در میدان جنگ، کاری رایج بوده و هست. اسلام نیز برای جلوگیری از خون ریزی بیشتر و نابودی انسان ها در جنگ، این کار را روا دانسته است( سوره انفال، آیه 67)؛ لیکن پس از جنگ و حصول امنیت برای مسلمانان، با ایجاد زمینه های فرهنگی مناسب اسیران را به پذیرش آگاهانه و اختیاری اسلام فرا می خواند یا آزادی آنان را به صورت مبادله با اسیران مسلمان یا در برابر فدیه یا با منت نهادن و آزار رسانی بدون عوض، روا می داند.( سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلّم ، آیه4)، از این رو آزادی آنان را برای مسلمانان عبادت دانسته و برای آن پاداش مقرر کرده است.

آزاد سازی اسیردر ماه رمضان

با فرا رسیدن ماه رمضان، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم  همه اسیران را آزاد می کرد و به هر نیازمندی که به وی مراجعه می کرد، چیزی می بخشید.

( ثواب الاعمال، ص72)

شفاعت برای آزادی اسیر

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

برترین صدقه، صدقه زبان است.

پرسیدند: ای رسول خدا! صدقه زبان چیست؟

فرمود: شفاعت و وساطت برای آزادی اسیرو پیشگیری از خونریزی.

(عدة الداعی، ص71)

نیکی با اسیران

تغذیه اسیر:

خدا در قرآن در وصف نیکوکاران (ابرار) می فرماید:

وغذای مورد احتیاج را به جهت دوستی خدا، به مسکین و یتیم و اسیر عطا کردند.

(سوره انسان، آیه8)

امام صادق علیه السلام می فرمود:

غذا دادن به اسیر بر اسیر کننده وی واجب است و اگر قصد دارد فردا وی را بکشد باز هم لازم است به او غذا و آب داده شود... .

(الکافی، ج5، ص35)

مدارا با اسیر:

 امام صادق علیه السلام فرمود:

اطعام [روزانه] اسیر بر عهده کسی که او را اسیر کرده، حق [انسانی] او است، هر چند روز بعد کشته شود؛ زیرا آب و غذا [و مسکن] دادن به اسیر و مدارا کردن با او، چه کافر باشد یا مسلمان کاری شایسته است.

(الکافی، ج5، ص35)

پرهیز از قتل اسیر:

امام سجاد علیه السلام فرمود:

هرگاه اسیری گرفته ای که از راه رفتن ناتوان است و برای حمل او نیز وسیله ای نداری، او را آزاد کن و او را نکش....

(الکافی، ج5، ص35)

آزاد سازی اسیران:

نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

خدا با نیکی به اسیران، دشمنتان را خوار می کند.

(الجامع الصغیر، ج2، ص474)

امیرمومنان علیه السلام پس از سفارش به هزینه کردن مال برای اموری چون نیکی به خویشاوند، پذیرایی از مهمان، آزادسازی اسیر و گرفتار و کمک به در راه مانده فرمود:

توفیق دستیابی به این خصلت ها، مکارم دنیا و شرف آخرت است .

(الکافی، ج4، ص32)

آسیب دیدگان حوادث طبیعی

آسیب دیدگان حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی از نیازمندانی اند که بر حمایت از آنان تأکید شده است. این حمایت جلوه هایی متفاوت دارد که تأمین غذا، لباس، دارو و ایجاد مکان های مناسب برای اسکان آنان بخشی از آنهاست.

مشاهده مشکلات هم کیشان، هم وطنان یا هم نوعان در این اوضاع دشوار، همانند گردنه های سخت است که عبور از آنها با دشواری همراه است، چنانکه قرآن کریم در این باره می فرماید:

او با این انفاق های ناچیز هرگز به مقام خجستگان نخواهد رسید، چرا که هنوز در آن گردنه صعب العبور گام ننهاده است. و چه چیز تو را آگاه کرده است که آن گردنه صعب العبور چیست؟ آن گردنه، آزاد کردن بنده است، یا در روز قحطی طعام دادن، به یتیمی خویشاوند، یا به تهیدستی خاک نشین که سخت بینواست.

 (سوره بلد، آیات 11-16)

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

هرکس خطر سیل یا آتش سوزی را از مسلمانان بازدارد بهشت بر او واجب می شود.

(الکافی، ج5، ص55)

امیرمومنان علیه السلام می فرماید:

هرکس سیل و آتش خطرناک یا دشمن متجاوز ستیزه جو را از مسلمانان باز دارد خدا گناهش را می آمرزد.

(قرب الاسناد، ص62)

معلولان جسمی و ذهنی

بر پایه آموزه های دین معلولان جسمی و ذهنی محترمند و خدا نیز در برابر آن آسیب ها به آنان پاداش می دهد چنانکه به نیکی کنندگان به آنان هم پاداش می دهد، امام صادق علیه السلام فرمود:

مومنی نیست مگر اینکه در هرچهل روز با بلایی در مالش یا در فرزندش یا در خودش به او تذکر داده می شود، پس بر آن اجر داده می شود.

(بحارالانوار، ج78، ص198-199)

ذکر مشاهده مبتلایان

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

هرگاه مبتلایان را دیدید به گونه ای خدا را ستایش کنید که آنها نشنوند، چون موجب اندوه آنان می شود.

(الکافی، ج2، ص98)

امام صادق علیه السلام فرمود:

هرگاه فردی را مشاهده کردی که به آسیبی مبتلا شده و تو از نعمت الهی [سلامت از آن] برخورداری پس بگو:

اللَّهُمَّإِنِّىلَاأَسْخَرُوَلَاأَفْخَرُوَلَكِنْأَحْمَدُكَعَلَىعَظِيمِنَعْمَائِكَعَلَيَّ

 خدایا! نه مسخره می کنم نه افتخار؛ ولی تو را بر نعمت های بزرگت بر من، می ستایم.

 (الکافی، ج2، ص98)

ادب برخورد با معلولان

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

به گرفتاران بلا و جذامیان، خیلی نگاه نکنید که موجب اندوه آنان می شود.

(طب الائمه، ص106؛ بحارالانوار، ج72، ص15)

پاداش نیکی به معلولان

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

هرکس، نابینایی را در زمین هموار به اندازه چهل گام راهبری کند، آنچه خورشید بر آن می تابد [اگر] طلا باشد، به قدر سر سوزنی از کارش را جبران نمی کند و اگر آن نابینا را از گذرگاهی خطرناک گذرانده باشد آن را در قیامت در ترازوی نیکی هایش خواهد یافت که صد هزار برابر وسیع تر از دنیاست.

(بحارالانوار، ج72، ص15-16)

نیز فرمود:

هرکس یکی از نیازهای دنیوی نابینایی را برآورد و در راه آن گامی بردارد تا خدا نیازهایش را تأمین کند، خدا برائت از نفاق و رهایی از آتش را به وی عطا فرماید و هفتاد نیاز دنیوی او را برآورده سازد و پیوسته تا پایان آن کار، رحمت الهی سراسر وجودش را فرا می گیرد.

(الفقیه، ج4، ص16)

نیز فرمود:

هرکس نابینایی را به مسجد یا خانه اش یا برای تأمین نیازش همراهی کند، خدا برای هر گامی که برداشته و بر زمین نهاده پاداش آزاد کردن برده ای را می نویسد که فرشتگان بر او درود می فرستند تا از وی جدا شود.

(وسائل الشیعه، ج16، ص343)

مسافران

ثواب کمک به مسافران

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

هرکس در برآوردن حاجت مسافر مومنی به وی کمک کند خدا هفتاد و سه گرفتاری از او برطرف کند: یکی از آنها در دنیاست که غم و اندوه را از او می زداید و هفتاد و دو گرفتاری را هنگام گرفتاری بزرگ از او دور می کند.

پرسیده شد: ای رسول خدا! گرفتاری بزرگ چیست؟

فرمود: هنگامی که [در سختی قیامت] مردم به خود مشغولند.

 حتی حضرت ابراهیم علیه السلام می گوید:

خدایا! تو را به دوستی ام سوگند، مرا دچار آن گرفتاری بزرگ نکن.

(النوادر، راوندی، ص8؛ ر.ک: المحاسن، ج2، ص362؛ الفقیه، ج2، ص293)

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:10:39
طلوع خورشید 05:29:14
اذان ظهر 11:30:27
غروب خورشید 17:31:15
اذان مغرب 17:47:03
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟