وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

قمه‎زدن هم از کارهاي خلاف است.

قمه‎زدن هم از کارهاي خلاف است.
زمان انتشار :
سه شنبه 13 آبان 1393 | 00:08
قمه‎زدن، سنتي جعلي است. از اموري است که مربوط به دين نيست و بلا شک، خدا هم از انجام آن راضي نيست.

قمهزدن نيز همينطور است. قمهزدن هم از کارهاي خلاف است.

بيانات در جمع روحانيون استان «کهگيلويه و بويراحمد» در آستانهماه محرم 17/03/1373

ا- ماهيت قمهزني 
الف- جعلي بودن
قمه
زدن، سنتي جعلي است. از اموري است که مربوط به دين نيست و بلا شک، خدا هم از انجام آن راضي نيست.

بيانات در جمع روحانيون استان «کهگيلويه و بويراحمد» در آستانهماه محرم 17/03/1373
ب- بدعت بودن 
من حقيقتا هر چه فکر کردم، ديدم نمي
توانم اين مطلب - قمهزدن - را که قطعا يک خلاف و يک بدعت است، به اطلاع مردم عزيزمان نرسانم. اين کار را نکنند؛ بنده راضي نيستم.

بيانات در جمع روحانيون استان «کهگيلويه و بويراحمد» در آستانهماه محرم 17/03/1373 
ج- نماد وهن مذهب تشيع 
اينجانب مي
بينم که چگونه اخلاص و محبت مردم به سالار شهيدان حضرت ابا عبدالله الحسين عليهالسّلام مورد جفا در قضاوتهاي جهاني واقع ميشود، چگونه درک روشنبينانهي آنان در اعتقاد به مقام والاي اهلبيتعليهمالسّلام، به خاطر بعضي اعمال جاهلانه، حمل بر اموري ميشود که از ساحت شيعه و ائمه بزرگوارشان بسي دور است... ميبينم که بعض اعمالي که هيچ ريشهي ديني هم ندارد، بهانه به دست دشمن مغرض ميدهد که بدان وسيله هم اسلام و تشيع را – العياذبالله - به عنوان آئين خرافه معرفي کنند.

پاسخ به نامهامام جمعهاردبيل حجةالاسلام والمسلمين آقاي مروج، 27/03/1373
د- خرافي بودن و مصداق عزاداري نبودن قمه
زني 
کار غلطي است که عده
اي قمه به دست بگيرند و به سر خودشان بزنند و خون بريزند. اين کار را ميکنند که چه بشود؟! کجاي اين حرکت، عزاداري است؟! البته، دست بر سر زدن، به نوعي نشانهي عزاداري است. شما بارها ديدهايد، کساني که مصيبتي برايشان پيش ميآيد، بر سر و سينهي خود ميکوبند. اين نشانهي عزاداري معمولي است. اما شما تا به حال کجا ديدهايد که فردي به خاطر رويکرد مصيبت عزيزترين عزيزانش، با شمشير بر مغز خود بکوبد و از سر خود خون جاري کند؟! کجاي اين کار، عزاداري است؟!
بيانات در جمع روحانيون استان «کهگيلويه و بويراحمد» در آستانهماه محرم 17/03/1373     
2- آثار و بازتاب
هاي منفي قمهزني 
الف- مخدوش شدن چهره تشيع
نبايد کاري کنيم که آحاد جامعه
اسلامي برتر، يعني جامعهمحبِّ اهلبيت عليهمالسّلام که به نام مقدس وليعصر (ارواحنا فداه)، به نام حسين بن علي (عليهالسّلام) و به نام اميرالمومنين (عليه الصلاة والسّلام) مفتخرند، در نظر مسلمانان و غيرمسلمانان عالم، به عنوان يک گروه آدمهاي خرافي بيمنطق معرفي شوند.

بيانات در جمع روحانيون استان «کهگيلويه و بويراحمد» در آستانهماه محرم 17/03/1373
ب- سوء استفاده دشمن از قمه
زني براي تبليغ بر ضد تشيع 
مي
بينم که چگونه عزاداري بر جگر گوشگان زهراي اطهرعليهمالسّلام مورد تبليغ سوء دشمنان متعصب و تبليغاتچيهاي شيطان استعمار قرار ميگيرد، ميبينم که بعض اعمالي که هيچ ريشهي ديني هم ندارد، بهانه به دست دشمن مغرض ميدهد که بدان وسيله هم اسلام و تشيع را العياذبالله به عنوان آئين خرافه معرفي کنند و هم بغض و عداوت خود را نسبت به نظام مقدس جمهوري اسلامي در تبليغات خود آشکار سازند.
 
پاسخ به نامهامام جمعهاردبيل حجةالاسلام والمسلمين آقاي مروج 27/03/1373
دستورالعمل روساي کمونيستي به زيردستان خودشان اين بود که مسلمانان حق ندارند نماز بخوانند، نماز جماعت برگزار کنند، قرآن بخوانند، عزاداري کنند، هيچ کار ديني نبايد بکنند؛ اما اجازه دارند قمه بزنند! چرا ؟ چون قمهزدن، براي آنها يک وسيلهي تبليغ بر ضد دين و بر ضد تشيع بود. بنابراين، گاهي دشمن از بعضي چيزها، اينگونه عليه دين استفاده ميکند. هر جا خرافات به ميان آيد، دين خالص بدنام خواهد شد.
من در دو، سه سال قبل از اين، راجع به قمه
زدن مطلبي را گفتم و مردم عزيز ما، آن مطلب را با همهوجود پذيرفتند و عمل کردند. اخيرا مطلبي را کسي به من گفت که خيلي برايم جالب و عجيب بود. براي شما هم آن مطلب را نقل ميکنم. کسي که با مسائل کشور شوروي سابق و اين بخشي که شيعهنشين است - جمهوري آذربايجان - آشنا بود، ميگفت: آن زمان که کمونيستها بر منطقهي آذربايجان شوروي سابق مسلط شدند، همهآثار اسلامي را از آنجا محو کردند. مثلا مساجد را به انبار تبديل کردند، سالنهاي ديني و حسينيهها را به چيزهاي ديگري تبديل کردند و هيچ نشانهاي از اسلام و دين و تشيع باقي نگذاشتند. فقط يک چيز را اجازه دادند و آن، قمهزدن بود!
دستورالعمل روساي کمونيستي به زيردستان خودشان اين بود که مسلمانان حق ندارند نماز بخوانند، نماز جماعت برگزار کنند، قرآن بخوانند، عزاداري کنند، هيچ
کار ديني نبايد بکنند؛ اما اجازه دارند قمه بزنند! چرا ؟ چون قمهزدن، براي آنها يک وسيلهي تبليغ بر ضد دين و بر ضد تشيع بود. بنابراين، گاهي دشمن از بعضي چيزها، اينگونه عليه دين استفاده ميکند. هر جا خرافات به ميان آيد، دين خالص بدنام خواهد شد.
 بيانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خميني(ره) مشهد مقدس رضوي
ج- ضايع شدن فداکاري گذشتگان براي حفظ آبروي تشيع
شيعه
ي محّب و مخلصي که در روز عاشورا با قمه سر و روي خود و حتي کودکان خردسال خود را خونين ميکند، آيا راضي است که با اين عمل خود در روزگاري که هزاران چشم عيبجو و هزاران زبان بدگو، در پي بد معرفي کردن اسلام و تشيع است، عمل او را مستمسک دشمني خود قرار بدهد؟ آيا راضي است که با تظاهر به اين عمل، خون دهها هزار جوان بسيجيصفت عاشق را که براي آبرو دادن به اسلام و تشيع و نظام جمهوري اسلامي بر زمين ريخته شده است، ضايع سازد؟
پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامهامام جمعهاردبيل حجةالاسلام والمسلمين آقاي مروج 27/03/1378  
3- ضرورت مقابله با قمه
زني
 
مي
دانم عدهاي خواهند گفت: «حق اين بود که فلاني اسم قمه را نميآورد.» خواهند گفت: «شما به قمهزدن چه کار داشتيد؟ عدهاي ميزنند؛ بگذاريد بزنند!» نه؛ نميشود در مقابل اين کار غلط سکوت کرد. اگر به گونهاي که طي چهار، پنج سال اخير بعد از جنگ، قمهزدن را ترويج کردند و هنوز هم ميکنند، در زمان حيات مبارک امام (رضوان الله عليه) ترويج ميکردند، قطعا ايشان در مقابل اين قضيه ميايستادند.

بيانات در جمع روحانيون استان «کهگيلويه و بويراحمد» در آستانهماه محرم 17/03/1373  
الف- توجه به عوامل ترويج قمه
زني
اين
کار، قطعا خلاف است. امام حسين عليهالسّلام، به اين معنا راضي نيست. من نميدانم کدام سليقههايي و از کجا اين بدعتهاي عجيب و خلاف را وارد جوامع اسلامي و جامعهانقلابي ما ميکنند؟
  ب- علت عدم موضع
گيري علماي سلف
علماي سلف دستشان بسته بود و نمي
توانستند بگويند «اين کار، غلط و خلاف است.» امروز روز حاکميت اسلام و روز جلوهاسلام است.  
ج- اولويت با ضررهاي اجتماعي
قمهزني است
آنچه از قول مراجع سلف رحمة الله عليهم نقل شده است، بيش از اين نيست که اگر اين کار ضرر معتني
به ندارد جايز است؟ آيا سبک کردن شيعه در افکار جهانيان ضرر معتنيبه نيست؟ آيا مخدوش کردن محبت و عشق شيعيان به خاندان مظلوم پيامبر صلي الله عليهو آله و سلّم و به خصوص شيفتگي بيحد و حصر آنان به سالار شهيدان عليهالسّلام را بد جلوه دادن، ضرر نيست؟ کدام ضرر از اين بالاتر است؟ 


د- عموميت پيدا کردن و تظاهر به قمه
زني در زمان کنوني 
اگر کسي تظاهر به اين معنا کند که بخواهد قمه
بزند، من قلبا از او ناراضيام. اين را من جدا عرض ميکنم. يک وقت بود در گوشه و کنار، چند نفر دور هم جمع ميشدند و دور از انظار عمومي مبادرت به قمهزني ميکردند و کارشان، تظاهر - به اين معنا که امروز هست - نبود. کسي هم به خوب و بد عملشان کار نداشت؛ چرا که در دايرهي محدودي انجام ميشد. اما يک وقت بناست که چند هزار نفر، ناگهان در خياباني از خيابانهاي تهران يا قم يا شهرهاي آذربايجان و يا شهرهاي خراسان ظاهر شوند و با قمه و شمشير بر سر خودشان ضربه وارد کنند؛ اين کار، قطعا خلاف است. امام حسين عليهالسلام، به اين معنا راضي نيست. من نميدانم کدام سليقههايي و از کجا اين بدعتهاي عجيب و خلاف را وارد جوامع اسلامي جامعهانقلابي ما ميکنند؟!
بيانات در جمع روحانيون استان «کهگيلويه و بويراحمد» در آستانهماه محرم 17/03/1373  
اگر قمه
‎‎زدن به صورت عملي انفرادي در خانههاي در بسته انجام ميگرفت، ضرري که، ملاک حرمت است، فقط ضرر جسمي بود، ولي وقتي اين کار علي رووس الاشهاد و در مقابل دوربينها و چشمهاي دشمنان و بيگانگان بلکه در مقابل چشم جوانان خودمان انجام ميگيرد، آن وقت ديگر ضرري که بايد معيار حرمت باشد فقط ضرر جسمي و فردي نيست، بلکه مضرات بزرگ تبليغي که با آبروي اسلام و شيعه سر و کار دارد نيز بايد مورد توجه باشد. امروز اين ضرر، بسيار بزرگ و شکننده است و لذا قمهزدن علني و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع است.
 بيانات در جمع روحانيون استان «کهگيلويه و بويراحمد» در آستانهماه محرم 17/03/1373
يک وقتي ما راجع به تظاهرات قمه
زني مطلبي را گفتيم، از گوشهو کنار صدا بلند شد که با عزاداري امام حسين عليهالسلام مخالف است؛ نه خير! اين مخالف با عزاداري نيست؛ بلکه مخالفت با ضايع کردن عزاداري امام حسين عليهالسلام است.
ه- واکنش
ها به اعلام حرمتتظاهرات قمهزني  
به نظر ما قمه
زني يک خلاف شرع قطعي بوده و هست؛ اين را ما اعلام کرديم و بزرگاني هم حمايت کردند؛ اما بعد ديديم از گوشه و کنار، کساني در جهت عکس اين، عمل ميکنند! اگر قمهزني اشکال هم نداشته باشد و حرام هم نباشد، واجب که نيست! چرا در جاهايي براي اين چيزهاي بعضا خرافي انگيزه وجود دارد؟ آنهايي هم که جنبه خرافي محض ندارند، لااقل اين مقدار هست که در دنياي امروز، در فرهنگ رايج جهاني امروز، در عقلانياتي که امروز در داخل خانههاي ما و بين جوانان و دختران و پسران ما رايج است، عکسالعمل نامناسب ايجاد خواهد کرد. اينها از بيّنات شرع نيست که ما بگوييم چه دنيا بپسندد، چه نپسندد، ما بايد اينها را بگوييم؛ حداقل اينها «مشکوکٌ فيه»  است.

آنچه در آن ترديد وجود دارد .
ما چند سال پيش اينجا راجع به قمهزني - امري که «بيّن الغي»  است.

بيانات رهبري معظم انقلاب در جمع نمايندگان مجلس خبرگان رهبري 27/12/83

 - مطالبي گفتيم؛ بزرگاني صحبت کردند؛ نجابت کردند؛ قبول کردند و مردم زيادي هم پذيرفتند. يک وقت ديديم از گوشههايي سر و صدا بلند شد که آقا شما با امام حسين مخالفيد! معناي «سفينة النجاة و مصباجالهدي» اين است که ما عملي را که بلا شک شرعا محل اشکال است و به عنوان ثانوي هم حرام مسلم و بيّن است، انجام دهيم؟ بايد اين روشنگريها را بکنيم تا نسل جوان ما به اسلام بيشتر علاقهمند شود.
 
آنچه نادرستي و بطلان آن آشکار است.
يک وقتي ما راجع به تظاهرات قمه
زني مطلبي را گفتيم، از گوشهو کنار صدا بلند شد که با عزاداري امام حسين عليهالسلام مخالف است؛ نه خير! اين مخالف با عزاداري نيست؛ بلکه مخالفت با ضايع کردن عزاداري امام حسين عليهالسلام است.
 
بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري 17/6/84 .    

   

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 05:00:23
طلوع خورشید 06:24:42
اذان ظهر 11:34:32
غروب خورشید 16:44:18
اذان مغرب 17:01:48
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟