وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

فقیران

فقیران
زمان انتشار :
چهارشنبه 9 مرداد 1392 | 21:35
توجه و رسیدگی به امور تهیدستان به قدری مهم است که خدا در قرآن به آن سفارش اکید فرموده و برای رسیدگی به کار آنان، پاداش های دنیوی و اخروی قرار داده که بخشایش گناهان آدمی یکی از آن هاست.

بسم الله الرحمن الرحیم

توجه و رسیدگی به امور تهیدستان به قدری مهم است که خدا در قرآن به آن سفارش اکید فرموده و برای رسیدگی به کار آنان، پاداش های دنیوی و اخروی قرار داده که بخشایش گناهان آدمی یکی از آن هاست. بخشی از اموال انسان به صورت صدقات واجب و مستحب به نیازمندان اختصاص دارد. قرآن دراین باره می فرماید:

صدقات برای فقیران و مساکین است.

(سوره توبه، آیه60)

در آیه ای دیگر فرمود:

واگر آن ها را نهان دارید و به بینوایان بپردازید از آن روی که به خلوص نیّت نزدیک تر است برای شما بهتر است و[ به هر حال] خدا پاره ای از گناهانتان را از شما می زداید.

( سورۀ بقره، آیه271)

در مقابل، نادیده گرفتن حقوق فقیران برانگیزاننده خشم و عذاب الهی است، چنان که خدای سبحان فرمود:

ما تکذیب کنندگان رسالت را گرفتار عذاب کردیم، چنان که صاحبان آن بوستان را دچاربلا ساختیم. آنگاه که سوگند یادکردند که بامدادان میوه های باغشان را برای خود بچینند و سهمی برای تهیدستان استثنا نکنند، پس همان شب، درحالی که خفته بودند، بلایی از جانب پروردگارت بر گرد آن بوستان به حرکت درآمد و آن باغ بسوخت و چون شب تار، سیاه گشت.

( سوره قلم، آیات 17-20)

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم فرمود:

هرکس با فقیر مواسات و برابری کند و با مردم به انصاف رفتار کند او مومن راستین است.

( کتاب الخصال، ص47)

ابواسماعیل گوید:به امام باقر علیه السّلام گفتم: فدایت شوم. نزد ما، شیعه بسیار است. فرمود:

آیا توانگران به تهیدستان توجه دارند و آیا نیکان، بَدان را عفو و با آنان برابری میکنند؟

گفتم : نه. فرمود:

آنان شیعه نیستند. شیعه کسی است که این گونه باشد.

( الکافی، ج2، ص173)

محبت به فقیران

برپایه روایتی خدا به حضرت عیسی علیه السّلام سفارش فرمود:

ای عیسی! خود را با دینداری و مهر به مسکینان بیارایید.

(الکافی، ج8، ص135)

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم فرمود:

[ از اسباب] نزدیکی به خدا مهرورزی به مسکینان و نزدیک شدن به آنهاست.

( جامع الاخبا، ص183؛ بحارالانوار، ج 63، ص331)

امام سجاد علیه السّلام در دعا به خدا عرض می کند:

 خدایا! همنشینی با فقیران را محبوب من گردان و با صبر نیکو مرا در همنشینی با آنان یاری فرما.

(صحیفه کامله سجادیه، دعای30)

برکت دست انفاقگر

هرگاه انفاق کردید دست خود را ببوسید، زیرا خدا صدقه را پیش از آنکه در دست فقیر قرار گیرد گرفته است. همانا صدقات را خدا دریافت می کند.

(سوره توبه، آیه 104؛ عدة الداعی، ص68)

پاداش رسیدگی به فقیران

شادمانی اخروی:

رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم فرمود:

... برای هرچیزی راهکاری است و راهکار دستیابی به شادمانی در آخرت چهار خصلت است:

دست کشیدن بر سر یتیمان

 توجه به حال بیوه زنان

 کوشش برای تأمین نیازهای مومنان

 رسیدگی به تهیدستان و مسکینان

( الفضائل، ص152)

استغفار فرشتگان تا قیامت:

امام صادق علیه السّلام فرمود:

هرکس فقیر مسلمانی را با پیراهنی بپوشاند یا او را به چیزی یاری دهد که هزینه زندگی وی را تأمین می کند، خدا هفت هزار فرشته بر او می گمارد که برای هر گناهش تا روزی که در صور دمیده شود مغفرت می طلبند.

( الکافی، ج2، ص204-205)

آب و غذای بهشتی:

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  فرمود:

هرکس مومن گرسنه ای را غذا دهد، خدا وی را از میوه های بهشت اطعام کند و هرکس او را درحال تشنگی آبی بنوشاند، خدا او را از شراب رحیق سربه مهربهشتی سیراب سازد.

( قرب الاسناد، ص57)

رضایت الهی:

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم  فرمود:

هرکس تهی دست مسلمانی را گرامی بدارد، خدا را در حالی ملاقات خواهد کرد که او از وی خوشنود است.

( الفقیه، ج4، ص13-14)

شفاعت فقیران:

امام صادق علیه السلام فرمود:

در قیامت منادی ای از جانب خدا ندا می دهد: تهی دستان کجایند؟ آن گاه به آنان می فرماید: بنگریدو چهره های مردم را شناسایی کنید که هرکس به شما نیکی کرده دستش را بگیرید واو را به بهشت درآورید.

( ثواب الاعمال، ص183)

دعای مستجاب فقیران:

امام سجاد علیه السلام فرمود:

دعای درخواست کننده تهیدست رد نمی شود.

(عدة الداعی، ص68؛ وسائل الشیعة ، ج9، ص425)

ادب انفاق به فقیران:

در صدقات واجب، آشکار پرداختن آن بهتر است، از همین رو امام صادق علیه السلام فرمود:

هرچیزی را که خدا بر تو واجب کرده است، آشکار کردنش بهتر از پنهان داشتن آن است.

( الکافی ، ج3، ص501)

در صدقات مستحب، پنهانی پرداختن آن بهتر است و از همین رو امام صادق علیه السلام درباره این سخن خدا که« واگر آن ها را نهان دارید و به بینوایان بپردازید از آن روی که به خلوص نیت نزدیکتر است برای شما بهتر است»( سوره ی بقره، آیه271)فرمود:

آن صدقات، جز زکات است؛ همانا زکات آشکار است، نه پنهانی.

( الکافی، ج3، ص502)

آثار بی توجهی به فقیر

خشم الهی:

امام رضا علیه السلام فرمود:

هرکس فقیر مسلمانی را ملاقات کند و بر او سلامی متفاوت با سلام به توانگران کند روز قیامت خدا را درحالی که بر او خشمگین است ملاقات خواهد کرد.

( عیون اخبارالرضا علیه السلام ، ج2، ص52)

امام صادق علیه السلام به عبدالله بن جندب فرمود:

... هرگز خدا امتی را عذاب نکرده است، مگر هنگام خوار شمردن حقوق برادران تهی دست خودشان.

( تحف العقول، ص303)

شکایت فقیران:

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

وای بر توانگران درباره فقیران: روز قیامت می گویند: پروردگارا! در حقوقی که تو بر آن ها در اموالشان واجب کردی، بر ما ستم کردند.

( ارشادالقلوب، ص36)

سبک شدن نزد فقیران:

امام صادق علیه السلام فرمود:

مردی توانگر با لباسی تمیز نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم آمد و کنارش نشست سپس مردی تهی دست با لباسی چرکین وارد شد و در کنار آن توانگر نشست. او پیراهنش را از زیر پای آن تهی دست کشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم به او فرمود:

آیا ترسیدی از فقرش چیزی به تو برسد؟

گفت: نه.

فرمود: آیا ترسیدی از ثروت تو چیزی به او برسد؟

گفت: نه.

فرمود: آیا ترسیدی پیراهنت را چرکین کند؟

گفت: نه.

فرمود: پس چه چیزی تو را به این کار واداشت؟

گفت: ای رسول خدا! شیطانی با من همراه است که زشتی را برای من می آراید ونیکی را برایم زشت جلوه می دهد و من نیمی از مال خود را برای او ( فقیر) قرار دادم.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم به فقیر فرمود: آیا از او می پذیری؟

گفت: نه.

 توانتگر از وی پرسید: چرا؟

گفت: می ترسم آن حالتی که برای تو پدید آمد، در من هم پیدا شود.

( الکافی، ج2، ص262-263)

خواری در قیامت:

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

هرکس بر فقیری ستم کند یا بر وی فخر فروشد یا او را کوچک بشمارد روز قیامت خدا وی را مانند مورچه در چهره مردی کوچک می کند تا وارد آتش گردد.

( وسائل الشیعة، ج12، ص268؛ ر.ک: ثواب الاعمال، ص284)

همتای گناه تخریب کعبه:

امیرمومنان علیه السلام فرمود:

هرکس فقیر مومنی را بدون حق آزار دهد گویا مکه و بیت معمور را، ده  بار ویران کرده است و گویا هزار فرشته مقرب را کشته است.

( ارشاد القلوب، ص94)

نفرین گرفتار:

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

از نفرین گرفتار برحذر باشید.

(کنزالعمال، ج62، ص220)

یافتن نشانه نفاق:

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

نفرین خدا برکسی که توانگر را برای ثروتش گرامی بدارد ونفرین خدا برکسی که فقیر را به سبب فقرش اهانت کند و چنین کاری را جز منافق نمی کند.

( ارشاد القلوب، ص194)

عدم اجابت دعا:

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

هرکس توانگر را به سبب توانگری اش گرامی بدارد و فقیر را برای فقرش اهانت کند در آسمان ها دشمن خدا و دشمن پیامبران نامیده می شود و دعایش به اجابت نمی رسد و حاجتش برآورده نمی شود.

( ارشاد القلوب، ص194)

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:10:06
طلوع خورشید 05:28:43
اذان ظهر 11:30:48
غروب خورشید 17:32:27
اذان مغرب 17:48:15
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟