وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

جوان و دوستیهای افراطی

جوان و دوستیهای افراطی
زمان انتشار :
شنبه 1 تیر 1392 | 16:01
جوانان بیش از دیگران به دوستیها پایبندند، از تنهایی رنج می برند،

 

جوان و دوستیهای افراطی

جوانان بیش از دیگران به دوستیها پایبندند، از تنهایی رنج می برند، در مهمانیهای

پرخاطره و نشست و برخاستهای شیرین و دلنشین بیشترین لذت را می برند. بدین خاطر

ارزش دوستی را بهتر می دانند وگاه به افراط کشیده می شوند. این گرایشهای افراطی که به

ویژه در دختران جوان بیش از پسران است و با مهمانی ها ، تلفنهای بسیار، تفریحهای

جمعی، مسابقات ورزشی و... قابل مشاهده است، به لحاظ تاثیرات فرهنگی وا خلاقی قابل

علت یابی، معلول فهمی و درک رخدادها و پدیده های جنبی است تا در پی آن در صدد یافتن

راه حل مناسب برآییم.

علل دوستیهای افراطی

مهمترین علل بروز این علایق افراطی عبارتند از:

1-مجرد بودن فرد و محدودیت پاسخ به نیازهای روانی فردی که هدف دوستیهای افراطی

این گونه جوانان قرار می گیرد، در غالب موارد مجرد است و به هر دلیل هنوز تشکیل

خانواده نداده است و از لحاظ پاسخ به نیازهای غریزی وروانی در محدودیت خاصی قرار

دارد و این امر به صورت ویژگیهای رفتاری و زمینه های مساعد بروز نموده و آنها را

برای جذب جوانان فراهم می کند.

2- کمبود و خلأ عاطفی

هر گاه کمبود توجهات و کاستی احساسات مثبت از سوی خانواده یا اطرافیان وجود داشت،

جوان به سوی ارتباطهای تمام وقت وافراطی کشیده می شود. این عامل منحصر به جوان و

کمبودهای عاطفی او نمی شود ، بلکه فرد میانسال و حتی کهنسال را نیز در بر می گیرد که

در محیط خانه و خانواده از دوران کودکی تاکنون کسی یا کسانی او را احترام نکرده اند و

نیازهای غریزی و روانی وی را پاسخ نداده اند، از این رو توجه به رفقا و دوستان از سوی

او تنها راه اشباع این نیازها تلقی می شود.

3-طبیعت دوران جوانی

این زتفریط و آن گر ز افراط               هر دو گردند منقطع ز نشاط

پس به رغم طبیعت ساده                     این کشد جرس و آن خورد باده        

ملک الشعرای بهار

ماهیت بلوغ واحساسات نیرومند ، رؤیاهای دور ودراز و خواسته های احساسی این دوره

عامل موثری در تکوین دوستیهای افراطی است.

عواطف در آغاز بلوغ غنی تر و سرشارتر از دوره های دیگر زندگی ظاهر می شود و در

مرحله جوانی فرد را مستعد می کند تا یکی از نقشهای دوگانه را در ارتباط با دیگری به

عهده گیرد. متاسفانه در این دوران تعادل بین احساسات واندیشه های منطقی جوان بر هم

می خورد و کفه احساسات سنگینی می کند و عقل را تحت تاثیر قرار می دهد.

4- محیطهای شبانه روزی

خوابگاههای دانشجویی، مراکز تربیت معلم، دانشسراها و مدارس شبانه روزی زمینه های

مساعدی برای تشکیل دوستیهای افراطی است. به طور معمول این گونه محیطها از یک

سوی متضمن قطع روابط و پیوندهای عاطفی فرد با خانواده اوست و از دیگر سو، بوجود

آورنده ارتباط تنگاتنگ و خاصی میان جوانان و مربیان، سرپرستان ، معلمان یا دوستان

آنهاست.

5- شخصیت زدگی

پاره ای از جوانان به خاطر کمبودهای شخصیتی در خانواده در وضع خاصی قرار می گیرند،

تحقیرها، سرزنشها و انتقادهای شدید و مداوم، هسته اصلی شخصیت آنها را مورد تهدید

و اضمحلال قرار می دهدف این امر موجب می شود که جوانان در صدد یافتن الگوهایی

خارج از محیط خانواده برآیند و در چنین موقعیتی ، هر صفت و ویژگی خوب شخصیتی می

تواند آنها را مجذوب نماید و به این تعلقات دامن زند.

6- عشق به زیبایی

گرایش طبیعی انسان به زیبائیها در دوره جوانی به صورت عشق به زیبایی ظاهر می شود و

به ویژه جوانانی که از طبع حساس و ظریف برخوردارند، در معرض تاثیرپذیری بیشتری

قرار می گیرند و بعضی آنچه را که در رؤیاهای خویش می پروراندند، اینک در شخصیت

معلم یا مربی خویش مشاهده می کنند.

7- توجه خاص به جوان

برخی از جوانان به دلایلی از قبیل زیبایی ظاهری، جذابیت، خوش بیان بودن و یا وضعیت

آراسته و در سطح خوب بودن ، مورد توجه بیش از حد برخی دبیران و یا دوستان قرار می

گیرند و این امر، متقابلا جوان را وادار می کنند تا احساسات و عواطف افراطی آنان را به

گونه ای پاسخ دهد.

چگونگی برخورد با دوستی های افراطی

1-تامین و ارضای نیازهای روحی جوانان

توجه به سرچشمه های نیاز و پرداخت به شیوه های ارضا از راهکارهای زدودن معضلات

است که در این باره نقشی بس ارزشمند دارد.

بی گمان نسل جوان ما پس از پاسخگویی به خواستهای روحی و روانی هرگز روی خوش به

افراط در دوستی یا نشست و برخاست و معاشرت بیش از حد نشان نمی دهند و شخصیتی

متعادل در عرصه های اجتماعی می شوند.

2-تکریم منزلت و تجلیل شخصیت جوان

این شیوه بسیار شایسته در برخورد با نسل جوان، آنها را از گرایش نامعقول و بیش از

اجتماعی باز می دارد، و آنان را به ارزشمند بودن گوهر وجود و پر بها بودن لحظه های

عمر آگاه می سازد.

3- تعادل در رفتار با نوجوانان و جوانان

انتظار عکس العمل های منطقی و طبیعی از نسل جوان با تعادل در برخورد با آنان حاصل

می شود تا شادی و شادکامی اعتدال در گفتار و رفتار و لذت بهره وری از جلوه های زندگی

در کام آنان پدید آید و خود به طور عمیق از سه اندیشه و شناخت پی به آثار و برکات برده،

شیوه همیشه خویش در زندگی نمایند. رعایت این مهم از جانب همه اطرافیان بویژه

دبیران، مشاوران، مربیان و برتر از همه پدران و مادران بسیار ضروری است.

4-جایگزینی یک رشته فعالیتهای ذوقی و هنری، فکری و عملی این عامل به خوری می

تواند پاسخگوی خلأ بوجود آمده در وجود جوان شود و در زمینه های عاطفی و مناسبات

انسانی او را پرکند و زمینه ساز شخصیت سالم در وجود این نسل پر احساس، شیفته و

علاقمند شود.

5-ترغیب جوانان به ازدواج بهنگام

تشویق نسل جوان به ازدواج به موقع همراه با ایجاد شرایط مناسب با روح سادگی و

صمیمیت و به دور از تشریفات بی مورد به ویژه در افراد تحصیلکرده و رشیدگام دیگری

جهت حل این مشکل محسوب می شود.

6- تقویت مبانی اخلاقی و اعتقادی جوانان

گرت هواست که دایم درین وسیع فضا        بود قضا به رضایت بده رضا به قضا

مباش عاشق افراط و مایل تفریط              کزین دو خصلت بد خسروان شوند گدا    (محتشم

کاشانی) تقویت بنیان های فکری فرهنگی نسل جوان نخست از سوی پدران و مادران سپس

معلمان و مبلغان و مربیان نقش بسیار موثری در نحوه جهتگیری آنها در برخوردها و

ارتباطات انسان دارد.

 

جوان و نیروی چهارم زندگی ص 90 و92

هر گاه اصول و مبانی دین به صورت شیرین و دلنشین با ادبیاتی به روز، زیبا و زرین ارائه شود و به دور از "بایدها و نبایدها" ، "هست ها و نیست ها" ترسیم شود، نسل جوان

بامحبت و جذبه الهی آشنا می شوند و برای پر کردن خلأهای روحی خود سراغ معنویت ، عبادت و انس با پروردگار پر مهر می روندو به گونه ای ناخودآگاه علایق افراطی و

دوستیهای زیان بار هرگز شکل نمی گیرد. بیشتر جوانان و میانسالان لذتهای دوران نوجوانی خود را در ابعاد عشق ملکوتی و انس عبادی به خاط دارند و به خوبی می دانند انسان به

دنبال دریا گونه شدن و ابدی گشتن است، آبشار معرفت معنوی ونسیم محبت و ولایت، بهترین گزینه در راه سرشار سازی روح و روان نسل جوان است . به یقین توجه و تاکید بر این

محور بنیادین توان تکمیل سایر عوامل را خواهد داشت به شرط آنکه اندیشمندانه وارد شویم ، حکیمانه ارتباط برقرار کنیم و صبورانه منتظر نتایج پیدا و ناپیدای آن باشیم.

جوان ونیازهای روحی

معاشران گره از زلف یار باز کنید

شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید

میان عاشق و معشوق فرق بسیار است

چویار ناز نماید، شما نیاز کنید

وگر طلب کند انعامی از شما حافظ

حوالتش به لب یار دلنواز کنید(حافظ)

چگونه نیازهای جوانان را بشناسیم ؟

شیوه های شناخت نیازها، از اهمیتی همانند نیازها برخوردار است. روشهای عمده شناخت

نیازها عبارتند از:

1-مشاهده رفتار و حالات جوانان

در حقیقت رفتار وحالات نسل جوان آینه ای تمام نما از نوع بینش و نگرش آنان به زندگی و

معرفت بخشی از احتیاجات روانی و اساسی آنهاست، اگر امروز با دانش "روانشناسی

رنگها" یا " روانشناسی رفتار و گفتار" از نوع رنگهای مورد علاقه انسان در پوشش یا

نوع حرکات و الفاظ مورد استفاده در گویش به شخصیت افراد پی برده می شود، بی شک به

خوبی می توان از ورای رفتار ظاهری به احتیاجات باطنی و از جلوه های بیرونی آنان به

نیازهای درونی شان پی برد.

2-گفتگو با جوانان

تا مرد سخن نگفته باشد                عیب و هنرش نهفته باشد

آموزه های آسمانی بیانگر این حقیقت گرانبهاست که:

"قَلبُ المرءِ مخبوءٌ تحت لسانه فاذا تکلم ظَهَرَ"

امام علی (ع) بحارالانوار، ج 1 ص 165

قلب انسان زیر زبان او پوشیده و پنهان است، هر گاه سخن بگوید قلب او نمایان می شود.

چنانکه پروردگار علیم وحکیم به پیامبرراستین خود می گوید:«وَ لَتَعرِفَتَّهُم فی لَحنِ القُول»

همانا ازآهنگ سخن وشیوه گفتار پی به {حال}آنان خواهی برد.

گفتگوبا جوانان،فرصت ارزنده ای برای شناخت نیازهای آنان فراهم می کند تا ضمن گفت

وشنودهایی صمیمانه ومؤثر،ازلابلای واژه ها وعبارات ،به دنیای درونی نسل جوان نفوذ

کنیم وبه نیازهای روحی آنها پی بریم.

3.شناخت وآگاهی شایسته درباره شخصیت جوان وحالات جوانی مطالعات وبررسیهایی که

در خصوص جوانی و شگفتیهای آن انجام شده است ونیز منابع علمی وپژوهشی دراین

زمینه،می تواندبخشی ازاحتیاجات روحی وروانی جوانان را به ما بشناساند.

4.تفکیک وبازشناسی نیازهای اصیل ازنیازهای کاذب نسل جوان

رسالت طبیب روحانی وپزشک جسمانی ،شناخت درد وارائه درمان حقیقی ودرکنار آن توجه

به مصلحت فرد نه خواسته های خوشایندآنی اوجهت  بهبودی کوتاه مدت است.

شناخت نیازهای اصیل وصادق از احتیاجات کاذب واحساس نسل جوان ،گام بسیار مؤثری

درجهت شناخت دنیای درون آنان است .گام بلندتردراین عرصه ،مساعدت نمودن به جوانان

برای شناخت نیازهای منطقی وخواسته های غیرمنطقی خود وفرق بین آنهاست،دراثراین

کمک آنان به تعدیل خواسته های خود وانطباق باتواناییهای خویش دست می یابند.

نیازهای بنیادین واساسی نسل جوان

دریک گناه،نیازهای جوانان رامی توان به دو دسته باعناوین«نیازهای اولیه»و«نیازهای

ثانویه»تقسیم کرد.منظورازنیازهای اولیه احتیاجات

زیستی یا فیزیولوژیکی همچون،آب،هوا(اکسیژن)،خوراک،پوشاک،مسکن وضرورتهای

غریزی است که وجودآنها ازاهمیت حیاتی برخورداراست.امانیازهای ثانویه،درحقیقت،همان

نیازهای اساسی روانی است که به طور برجسته عبارتنداز:

1.نیاز به امنیت یاایمنی خاطر

آرامش درونی وپیروزی برنگرانیهای خاص درون جوانی که از سوی محرکهایی از محیط

خانواده ، جامعه مدرسه ودانشگاه وگروه همسالان ایجاد می شود،نیاز ضروری زندگی است

که وجود آن درتمامی ایام، به ویژه فصل حساس وسرنوشت ساز جوانی بسیار مهم

است.آسودگی بدن درکم خوری ،آسودگی زبان در کم گویی ،آسودگی دل در خیالهای اندک

وآسودگی روح در گناهان کم (یاترک گناه )است.

رودخانه های عمیقتر آرامترند.خوشابه حال آنکه توقعی ندارد ،زیرا هرگز

نخواهدرنجیدوهمیشه آرام وبی صدا به مسیر زندگی ادامه می دهد.

2.نیاز به مقبولیت یاپذیرش

جوانان شیفته یافتن جایگاه خانوادگی وپذیرش اجتماعی در محیطهای  تعلیم وتربیت بین

همسالان واز سوی مسؤلان هربخش هستند.هرگاه این موقعیت از سوی نهادهای مذکور به

خوبی پذیرفته شده باشد .آنان احساس استقلال ،شخصیت،تاثیروامید به فردای زندگی می

کنندومسیربالندگی وپایندگی را بهتر وسریعتر طی می کنند

 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:06:53
طلوع خورشید 05:41:20
اذان ظهر 12:40:32
غروب خورشید 19:39:44
اذان مغرب 19:57:45
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟