وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

جنگ سخت و جنگ نرم

جنگ سخت و جنگ نرم
زمان انتشار :
سه شنبه 17 بهمن 1391 | 01:32
بررسی تاریخی جنگ ها نشان می دهد که تا سال 1945غالب جنگ ها جنگ سخت بود

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی تاریخی جنگ ها نشان می دهد که تا سال 1945غالب جنگ ها جنگ سخت بود و پس از آن با توجه به دو قطبی شدن جهان به بلوک شرقو بلوک غرب شاهد دورجدیدی از رقابت ها میان آمریکا و شوروی سابق هستیم که در ادبیات سیاسی جهان به جنگ سرد مشهور شد.

 جنگ سرد ترکیبی از جنگ سخت و جنگ نرم می باشد که طی آن دو ابر قدرت در عین تهدید های سخت از رویارویی مستقیم با یکدیگرپرهیز می کردند.
با فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی و پایان جنگ سرد کارشناسان بخش جنگ در ایالات متحده با استفاده از تجارب دو جنگ جهانی و دوران جنگ سرد دریافتند.

که می شود با هزینه کمتر و بدون دخالت مستقیم در سایر کشورها به اهداف سیاسی، اقتصادی و... دست یافت.

که در ادبیات سیاسی جهان به جنگ نرم شهرت یافت.جنگ نرم در قالب های مختلف مثل:

انقلاب مخملی، انقلاب های رنگی (انقلابنارنجی و...)، عملیات روانی، جنگ رسانه ای و... و با استفاده از ابزاررسانه ای (رادیو، تلویزیون، روزنامه و امثال آن) توانست نظام سیاسی بعضی از کشورها مانند اوکراین، گرجستان، تغییر دهد.

با توجه به غالب بودن جنگ نرم در عصر حاضر، اهمیت، پیچیدگی و صورت های مختلف آن که با استفادهاز ابزارهای رسانه ای روز منجر به تغییرات تدریجی و گسترده در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها می شود.

باید شناخت درستی از ویژگی ها، خصوصیات، اهداف، ابزارها، تاکتیک ها و راههای مقابله با آن را داشته باشیم.

جنگ یکی از دیر پاترین پدیده های جامعه انسانی است و از دیر باز تاکنون جامعه ای را نمی توان یافت. که به گونه ای درگیر جنگ نبوده باشد،این پدیده برای بشریت دو رویه  داشته است،

 تلخی ها و شیرینی ها، زهرها و پادزهرها،نیش ها و بدبختی هاو نیک بختی ها با این وجود در خصوص علل و انگیزه های آن دیدگاه ها یی ونظریاتی بسیار متفاوت وجود دارد.

که منجر به تعاریف و تقسیمبندی های متفاوت از هم شده است.

تعریف جنگ
از جنگ، تعريف واحدي نشده است. اصولاً از هيچ واژه ای  مربوط به حوزه علوم انساني، مفهوم يكساني وجود ندارد؛ از اين رو، هركس و هر انديشه‏اي، جنگ رابه گونه‏اي تعريف مي‏كند، كه با تعريف ديگري ناسازگار است. تعدد در تعريف جنگ، تنوع در طبقه‏بندي و انواع آن را نيز پديد مي‏آورد.

به اعتقاد آلن بيرو:

واژه ي جنگ از ريشه ي آلمانيwerraگرفته شده كه بهمعناي آزمون نيرو با استفاده از اسلحه بين ملت ها، جنگ خارجي، يـا گروه هايرقيب در داخل يك كشور جنگ داخلي صورت مي گيرد.  


بنابراينجنگ ستيزه ي خشن و منظمي است كه بين دو يا چند اجتماع مستقل در مي گيرد
گاستون بوتول پس از برشمردن تعدادي از ويژگي هاي جنگ ها تعريفي از جنگ را ارايه مي دهد:

جنگ مبارزه ي مسلحانه و خونين بين گروه هاي سازمان يافته است
تقسیم بندی های جنگ
به عقيده پيترمي ير همراه با تكامل اجتماعي جوامع بشريو پا به پاي تحولات سياسي ٬ اقتصادي علل و انگيزه ها و اشكال و اهداف جنگها نيز تغييرمي كنند.و دگرگون مي شوند به عنوان مثال بر اساس هدف، جنگ به جنگهاي عادلانه وغيرعادلانه؛(3) بر مبناي مقياسهاي جغرافيايي، به جنگهاي محلّي، منطقه‏اي،فرامنطقه‏اي، و جهاني Tعمومي با توجه به انضباط و تاكتيك، به جنگهاي منظم كلاسيك دو نامنظم چريكي؛ بر اساس سطح جغرافيايي، به جنگهاي دريايي،هوايي و زميني؛ بر اساس قلمرو، به جنگهاي داخلي و خارجي تقسيم مي‏شوند.همچنين جنگها بر مبناي نوع ابزار، به جنگهاي هسته‏اي و غير هسته‏اي قابل تقسيم است. اما نوعی دیگری از تقسیم بندی از جنگ وجود دارد. که به اندازه تاریخ بشرقدمت دارد و فقط ممکن است غلبه با یکی از آنها باشد و که عبارت است از
جنگ سخت
جنگ سرد
جنگ نرم
مثلا در دوره ای غلبه با جنگ سخت بوده اما در عین حال جنگ سرد یا جنگ سخت همزمان با آن وجود داشته است.
بررسی مقوله جنگ و منازعات میان کشورها نیز نشان می دهد که تا پایان جنگجهانی دوم، غلبه با جنگ هایسخت متکی بر قدرت سخت است، لکن از این تاریخبه بعد انواع جنگ های دیگر د رکنار جنگسخت موضوعیت پیدا می کند.

 در یکبررسی اجمالی می توان می توان این جنگ ها را به صورت زیر دسته بندی کرد:
جنگ سخت
تا پایان جنگ جهانی دوم(1945م) غلبه با این نوع جنگها می باشد.

جنگ سخت متکی بر قدرت سخت نظامی _ امنیتی است.
جنگ سرد یا نیمه سخت
در دوره نظام دو قطبی، از پایان جنگ جهانی دوم تا مقطع فروپاشی شورویسابق(1991م) این جنگ شکل گرفته و متکی بر تهدیدات نیمه سخت بود.

 البته دراین دوره جنگ های سختی همانند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با حمایت قدرتهای غربی شکل گرفت وبه مدت هشت سال به طول انجامید.
جنگ نرم
این نوع جنگ از فروپاشی شوروی شروع و تاکنون ادامه داشته و متکی برتهدیدات نرم و قدرت نرم فرهنگی و اجتماعی است. آمریکایی ها با استفاده ازاین نوع جنگ تاکنون موفق به تغییر چندین رژیم سیاسی در کشورهای مورد نظرشدند. انقلاب های رنگی که در چندین کشور بلوک شرق و شوروی

سابق رخ داد، درواقع نمونه ای از جنگ نرم است. آمریکایی ها با استفاده از قدرت نرم موفق به تغییر رژیم های سیاسی در کشورهایی چون لهستان، گرجستان، چک اسلواکی،قرقیزستان، اُکراین و تاجیکستان گردید.

 در تمامی این دگرگونی های سیاسی بدون استفاده از ابزارخشونت و صرفا با تکیه بر قدرت نرم و ابزاررسانه، باتغییردر ارزش ها و الگوهای رفتاری از رژیم های سیاسی حاکم

 مشروعیت زداییگردید. و از طریق جنبش های مردمی و ایجاد بی ثباتی سیاسی، قدرت سیاسی جابه جا شد.
لیکن با توجه به غالب بودن جنگ نرم در عصر حاضراز یکسو، پیچدگی، تاثیرگذاری، ماهیت و عملکرد آن در سطح جامعه باید بدانیم که جنگ نرم چيست.و داراي چه ماهيتي مي باشد؟

اهداف در جنگ نرم كدامند و دشمنان با چه ابزارو ساز و كاري به دنبال دستيابي به اين اهداف است؟

 بازيگران جنگ نرم چه كساني هستندو چگونه بايد آنان را شناخت؟

جنگ نرم داراي چه ويژگي هايي هستو از چه مولفه هايي برخوردار است؟

و در نهايت چگونه بايد با جنگ نرم مقابله كرد؟

تعریف جنگ نرم
مفهوم جنگ نرمSoft Warfare  كه در مقابل جنگ سختWarfare Hard  مورداستفاده واقع مي شود

 داراي تعريفي واحد كه مورد پذيرش همگان باشد نيست وتا حدي تلقي و برداشت افراد، جريان ها و دولت هاي گوناگون از جنگ نرم متفاوت است.
جان كالينز، تئوريسين دانشگاه ملي جنگ آمريكا، جنگ نرم را عبارت ازاستفاده طراحي شده ازتبليغات و ابزارهاي مربوط به آن، براي نفوذ درمختصات فكري دشمن با توسل به شيوه هايي كه موجب پيشرفت مقاصد امنيت مليمجري مي شود، مي داند.
ارتش ايالات متحده در آيين رزمي خود آن را بدين صورتتعريف نموده است:

جنگ نرم، استفاده دقيق و طراحي شده از تبليغات و ديگر اعمالي است كه منظور اصلي آن تاثيرگذاري بر عقايد، احساسات، تمايلات و رفتار دشمن، گروهبي طرف و يا گروههاي دوست است.

 به نحوي كه براي برآوردن مقاصد و اهداف مليپشتيبان باشد. با عنايت به تعاريف فوق، معروفترين تعريف را به جوزف ناي،پژوهشگر برجسته آمريكايي در حوزه قدرت نرم نسبت مي دهند.

وي در سال1990ميلادي درمجله سياست خارجي شماره 80، قدرت نرم را توانايي شكل دهي ترجيحات ديگران تعريف كرد.

تعريفي كه قبل از وي پروفسور حميد مولانا درسال1986 در كتاب ،اطلاعات و ارتباطات جهاني؛ مرزهاي نو در روابط بين الملل به آن اشاره كرده بود. با اين وجود مهمترين كتاب در حوزه جنگ نرمرا

جوزف ناي در سال2004، تحت عنوان قدرت نرم؛ ابزاري براي موفقيت درسياست جهاني منتشر نمود.
بنابراين جنگ نرم را مي توان هرگونه اقدام نرم، رواني و تبليغات رسانه ايكه جامعه هدف را نشانه گرفته و بدون درگيري و استفاده از زور و اجبار به انفعال و شكست وا مي دارد.

جنگ رواني، جنگ سفيد، جنگ رسانه اي، عمليات رواني، براندازي نرم، انقلاب نرم، انقلاب مخملي،  

و... ازاشكال جنگ نرم است.  به عبارت دیگر جنگ نرم مترادف اصطلاحات بسياري در علوم سياسي و نظامي ميباشد. در علوم نظامي از واژه هايي مانند جنگ رواني يا عمليات

 رواني استفاده مي شود و در علوم سياسي مي توان به واژه هايي چون براندازي نرم،تهديد نرم، انقلاب مخملين و اخيراً به واژه انقلاب رنگين اشاره كرد.

درتمامي اصطلاحات بالا هدف مشترك تحميل اراده گروهي بر گروه ديگر بدوناستفاده از راه هاي نظامي است.
در يك تعريف كامل تر مي توان گفت، جنگ نرم يك اقدام پيچيدهو پنهان متشكل از عمليات هاي سياسي، فرهنگي و اطلاعاتي توسط قدرت هاي بزرگ جهان براي ايجاد تغييرات دلخواه و مطلوب در كشورهاي هدف استالبته تعاریف دیگری نیز از جنگ نرم بعمل آمده که جهت مزید آگاهی ایفاد می گردد:
جنگ تغییر باورها، استحاله عقاید و جابجایی دیدگاهها با نگاههای رسانه های استکباریست!!
جنگ مغزهاست، نه مرزها! جنگ دیدگاههاست، نه قرارگاهها!
جنگ تقدس زدایی از ارزشها و شبهه افکنی در اذهان است!
جنگ تغییر گروههای مرجع و شکل دهی تضادهای جدید اجتماعی است!
جنگ تخریب اعتمادهای موجود به ارکان و مسئولان حاکمیت در ابعاد مشروعیت و کارآمدی!
جنگ تغییر و جابجایی مفاهیم زشت و زیبا در فرهنگ جامعه و آسان سازی ترویج انحرافات!
جنگ هنجارشکنانه، ترویج نافرمانیهای مدنی و تکمیل حلقه مقاومت جامعه در برابر حاکمیت!
جنگ تغییر ذائقه ها و شکاف بخشی کاذب فرهنگی بین نسلها!
جنگ توسعه مکاتب کاذب اجتماعی، عرفانی، اقتصادی و غیره!
جنگ ساماندهی جدید نیروهای اجتماعی در قالب

 N.G.O و بهره برداری سیاسی از آنها!

  

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:11:25
طلوع خورشید 05:45:14
اذان ظهر 12:43:13
غروب خورشید 19:41:04
اذان مغرب 19:58:58
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟