وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

احادیثی از امام حسن عسکری علیه السلام

احادیثی از امام حسن عسکری علیه السلام
زمان انتشار :
یکشنبه 5 آذر 1396 | 20:57
جدال‌ مكن‌ تا احترامت‌ برود ، و شوخى‌ مكن‌ تا بر تو گستاخ‌ شوند...

بسم الله الرحمن الرحیم

احادیثی از امام حسن عسکری علیه السلام

۱ . جدال‌ مكن‌ تا احترامت‌ برود ، و شوخى‌ مكن‌ تا بر تو گستاخ‌ شوند.

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۶

۲ . هر كه‌ به‌ نشستن‌ در جاهاى‌ معمولى‌ مجلس‌ بسنده‌ كند ، خدا و فرشتگان‌ بر او رحمت‌ مى‌فرستند تا برخیزد .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۶

۳ . از گناهانى‌ كه‌ آمرزیده‌ نشود این‌ است‌ كه‌ گفته‌ شود : كاش‌ به‌ جز بر این‌گناه‌ مؤاخذه‌ نشوم‌ .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۷

۴ . شرك‌ در میان‌ مردم‌ از جنبش‌ مورچه‌ بر روپوش‌ سیاه‌ در شب‌ تار نهان تر است‌ .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۷

۵ . نسبت‌ بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم‌ به‌ اسم‌ اعظم‌ خدا ، از سیاهى‌ چشم‌ به‌ سفیدیش‌نزدیكتر است‌ .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۷

۶ . دوستى‌ نیكان‌ به‌ نیكان‌ ثواب‌ است‌ براى‌ نیكان‌ ، و دوستى‌ بدان‌ به‌ نیكان‌ بزرگوارى‌ است‌ براى‌ نیكان‌ ، و دشمنى‌ بدان‌ با نیكان‌ زینتى‌ است‌ براى‌ نیكان‌ ، ودشمنى‌ خوبان‌ با بدان‌ رسوایى‌ است‌ براى‌ بدان‌ .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 517

۷  . خنده‌ بی جا نشانه‌ نادانى‌ است‌ .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۷

۸ . از ادب‌ همان‌ بس‌ كه‌ آنچه‌ را براى‌ خود نمى‌پسندى‌ ، براى‌ دیگران‌ نیز مپسندى‌ .

مسند الامام‌ العسكرى‌ علیه السلام، ص‌ ۲۸۸

۹ . از بلاهاى‌ كمر شكن‌ ، همسایه‌اى‌ است‌ كه‌ اگر كردار خوبى‌ را بیند نهانش‌ سازد ،و اگر بدكردارى‌ بیند آن‌ را فاش‌ سازد .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۷

۱۰ . عبادت‌ پر روزه‌ گرفتن‌ و پر نماز خواندن‌ نیست‌ ، عبادت‌ پر اندیشه‌ كردن‌ درامر خداست‌ .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۸

۱۱ . چه‌ بد است‌ آن‌ بنده‌ خدا كه‌ دورو و دو زبان‌ است‌ .

 در حضور برادرش‌ او رامى‌ستاید ، و در غیاب‌ بدگوئیش‌ مى‌كند .

اگر عطایى‌ به‌ برادرش‌ رسد حسد برد ، واگر گرفتار گردد او را وانهد .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۸

۱۲ . رسیدن‌ به‌ خداوند متعال‌ ، سیر و سفرى‌ است‌ كه‌ جز با شب‌ زنده‌دارى‌ حاصل‌نگردد .

مسند الامام‌ العسكرى‌ علیه السلام . ص‌ ۲۹۰

۱۳ . كم‌ آسایش ترین‌ مردم‌ كینه‌ورز است‌ .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۹

۱۴ . مؤمن‌ براى‌ مؤمن‌ بركت‌ است‌ ، و بر كافر اتمام‌ حجت‌ .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌۵۱۹

۱۵ . دل‌ نابخرد در دهان‌ اوست‌ ، و دهان‌ خردمند فرزانه‌ در دل‌ او .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۹

۱۶ . هنگامى‌ كه‌ قائم‌ علیه السلام قیام‌ كند ، دستور به‌ خرابى‌ مناره‌ها و اتاقك هاى‌ مخصوص‌ پیش‌نمازها در مساجد دهد .

الغیبه‌ للشیخ‌ الطوسی‌ ، ص‌ ۱۳۳

۱۷ . كسى‌ كه‌ در طهارت‌ شرعى‌ خود از حد تجاوز كند ، همچون‌ كسى‌ است‌ كه‌ آن‌ راباطل‌ كرده‌ است‌.

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰

۱۸ . هیچ‌ عزیزى‌ حق‌ را واننهد جز این‌ كه‌ خوار شود ، و هیچ‌ خوارى‌ به‌ حق‌ نرود جزاین‌ كه‌ عزیز شود .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰

۱۹ . بالاى‌ دو خصلت‌ چیزى‌ نیست‌ : ایمان‌ به‌ خدا و سود رساندن‌ به‌ برادران‌ .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰

۲۰ . فرزند خردسالى‌ كه‌ به‌ پدر گستاخى‌ كند ، چون‌ بزرگ‌ شد عاق‌ و ناسپاس‌ اوگردد .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰

۲۱ . شادمانى‌ كردن‌ در نزد غم‌ دیده‌ بى‌ ادبى‌ است‌ .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰

۲۲ . بهتر از زندگى‌ آن‌ چیز است‌ كه‌ چون‌ از دست‌ دهى‌ از زندگى‌ بدت‌ آید ، و بدتر از مرگ‌ آن‌ چیزى‌ است‌ كه‌ چون‌ بر سرت‌ آید مرگ‌ را دوست‌ بدارى‌.

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰

۲۳ . پرورش‌ دادن‌ نادان‌ و ترك‌ دادن‌ معتاد از عادتش‌ معجزه‌آمیز است‌ .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰

۲۴ . فروتنى‌ نعمتى‌ است‌ كه‌ بر آن‌ حسد نبرند .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰

۲۵ . كسى‌ كه‌ پارسایى‌ خوى‌ او ، و بخشندگى‌ طبیعت‌ او ، و بردبارى‌ خصلت‌ او باشد ،دوستانش‌ بسیار شوند .

مسند الامام‌ العسكرى‌ علیه السلام ، ص‌ ۲۸۹

۲۶ . هر كه‌ نهانى‌ برادر خود را پند دهد او را آراسته‌ و زیور بسته‌ ، و هر كه‌ دربرابر دیگرانش‌ پند دهد زشتش‌ كرده‌ .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰

۲۷ . هیچ‌ بلائى‌ نیست‌ مگر این‌ كه‌ در پیرامونش‌ از طرف‌ خدا نعمتى‌ است‌ .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰

۲۸ . چه‌ زشت‌ است‌ به‌ مؤمن‌ دلبستگى‌ به‌ چیزى‌ كه‌ او را خوار مى‌كند .

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۲۰

۲۹ . پارساترین‌ مردم‌ كسى‌ است‌ كه‌ در هنگام‌ شبهه‌ توقف‌ كند .

 عابدترین‌ مردم‌كسى‌ است‌ كه‌ واجبات‌ را انجام‌ دهد .

زاهدترین‌ مردم‌ كسى‌ است‌ كه‌ حرام‌ را ترك‌نماید .

كوشنده‌ترین‌ مردم‌ كسى‌ است‌ كه‌ گناهان‌ را رها سازد.

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۹

۳۰ . شماها عمر كاهنده‌ و روزهاى‌ برشمرده‌اى‌ دارید و مرگ‌ ناگهانى‌ است‌ .

 آن‌ كه‌تخم‌ نیكى‌ بكارد خوشى‌ برداشت‌ كند ، و هر كه‌ تخم‌ بدى‌ بكارد پشیمانى‌برداشت‌ كند .
هر كه‌ هر چه‌ بكارد همان‌ براى‌ اوست‌ .

كند كار را بهره‌ از دست‌ نرود ، آزمند آنچه‌را مقدرش‌ نیست‌ به‌ دست‌ نیاورد .

هر كه‌ به‌ خیرى‌ رسد خدایش‌ داده‌ ، وهر كه‌ ازشرى‌ رهد خدایش‌ رهانده‌ است‌.

تحف‌ العقول‌ ، ص‌ ۵۱۹

۳۱ . صورت‌ نیكو ، زیبایى‌ ظ‌اهرى‌ است‌ ، و عقل‌ نیكو ، زیبایى‌ باطنى‌ است‌.

بحار الانوار ، ج‌ ۷۸ ، ص‌ ۳۷۹

۳۲ . تمام‌ پلیدی ها در خانه‌اى‌ قرار داده‌ شده‌ و كلید آن‌ دروغگویى‌ است‌ .

بحار الانوار ج‌ ۷۸ ، ص‌ ۳۷۷

 

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:40:57
طلوع خورشید 06:06:20
اذان ظهر 12:44:07
غروب خورشید 19:21:30
اذان مغرب 19:38:10
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟