وب سایت فرهنگی مذهبی مهدی الامم

آداب و رسوم مردم کرمان در نوروز

آداب و رسوم مردم کرمان در نوروز
زمان انتشار :
شنبه 23 اسفند 1392 | 22:37
در زبان اوسطایی و زرتشتی فروردین ماه یعنی برگشت ارواح، یعنی به نوعی ما با خانه تکانی می خواهیم به ارواح و گذشتگان احترام بگذاریم و اردیبهشت ماه یعنی شکوفا شدن گُل و بقیه ماه ها نیز هر کدام معنی خاصی دارند...

بسم الله الرحمن الرحیم

در زبان اوسطایی و زرتشتی فروردین ماه یعنی برگشت ارواح، یعنی به نوعی ما با خانه تکانی می خواهیم به ارواح و گذشتگان احترام بگذاریم و اردیبهشت ماه یعنی شکوفا شدن گُل و بقیه ماه ها نیز هر کدام معنی خاصی دارند.

در استان کرمان مانند دیگر مناطق ایران جشن ها و آیین ها به سه دسته ملی، محلی و مذهبی تقسیم می شود، در این بین نوروز باستانی ازاهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

فرا رسیدن سال نو و عید نوروز شور و حال دیگری بین مردم به وجود می آورد، مردم با نو شدن لباس طبیعت، لباس های خود را نیز نو می کنند و به ویژه در روزهای عید، با لباس های تازه به استقبال سال جدید و فرا رسیدن بهار می روند.

اجرای باشکوه مراسم های نوروزی

از اول اسفند ماه مراسم استقبال از نوروز با خانه تکانی و تمیز کردن منازل آغاز می شود.

در استان کرمان تمام مراسم های عید نوروز، از چهارشنبه سوری گرفته تا جشن سیزده به در همانند سایر نقاط ایران به اجرا درمی آید، رسوم خانه تکانی، درست کردن سبزه، چیدن سفره هفت سین، دید و بازدیدهای نوروزی و... در این استان نیز با شکوه تمام اجرا می شود.

خانه تکانی یکی از آیین های نوروزی است که مردم بیشتر مناطقی که نوروز را جشن می گیرند به آن پایبندند، مانند مردم کرمان تمام خانه و وسایل آن را در آستانه نوروز گردگیری، شستشو و تمیز می کنند.

در روزگ‍‍ار ق‍دی‍م نیز ق‍ب‍ل از ع‍ی‍د مردم خ‍‍ان‍ه ت‍ک‍‍ان‍‍ی م‍‍ی ک‍ردن‍د و اگ‍ر ات‍‍اق ه‍‍ا ب‍ه ع‍ل‍ت دودزدگ‍‍ی در ای‍‍ام زم‍س‍ت‍‍ان س‍ی‍‍اه ش‍ده ب‍ود ح‍ت‍م‍‍ا آن‍‍ه‍‍ا ر ا م‍ج‍دد ا ک‍‍ا ه‍گ‍ل م‍‍ی ک‍ردن‍د و ب‍ر ای‍ن ب‍‍اور ب‍ودن‍د ک‍ه اگ‍ر ای‍ن ک‍‍ار ر ا ان‍ج‍‍ام ن‍د ه‍ن‍د ت‍‍ا پ‍‍ای‍‍ان س‍‍ال ج‍دی‍د ه‍م‍ه چ‍ی‍ز درزن‍دگ‍‍ی ب‍ر ا ی آن‍‍ه‍‍ا ب‍ه ش‍ک‍ل ن‍‍ام‍طل‍وب‍‍ی ات‍ف‍‍اق خ‍و ا ه‍د اف‍ت‍‍اد.

در شب چهارشنبه آخر سال در بیشتر خانواده های شهرها و روستاهای استان کرمان رسم بر این است که در یک خانه دور هم جمع می شوند و به شادی می پردازند، مجالس چهارشنبه سوری در استان کرمان همراه با آواز و پای کوبی و خوردن آجیل مخصوص چهارشنبه سوری که به مشکل گشا معروف است، ادامه پیدا می کند.

هنگام تحویل سال رشته ها را در داخل آش می ریزند بر این باورند که با ریختن رشته در هنگام تحویل سال، تا پایان سال رشته کارها در دستشان خواهد بود، برهمین اساس اغلب هنگام تحویل، خودشان رشته بریده و آش درست می کنند. سبزه، سیر، سماق، سنجد، سیب، سمنو، کماچ سن، سکه، میوه، شیرینی، آجیل، نان، ماست، آیینه، قرآن، ماهی، کاسه ای آب که داخل آن گل سرخ ریخته و تخم مرغ رنگ کرده داخل سفره قرار می دهند.

م‍ردم اس‍ت‍‍ان ک‍رم‍‍ان از ق‍دی‍م ب‍ه ه‍ن‍گ‍‍ام ت‍ح‍وی‍ل سال س‍ف‍ره پ‍‍ه‍ن م‍‍ی ک‍ردند و ه‍ر چ‍ه در م‍ن‍زل داش‍ت‍ن‍د از ک‍م‍‍اچ، ن‍‍ان و س‍ب‍زی گ‍رف‍ت‍ه ت‍‍ا ش‍ی‍ری‍ن‍‍ی و آج‍ی‍ل و ت‍خ‍م م‍ر غ رن‍گ ش‍ده ب‍ر س‍ر س‍ف‍ره ق‍ر ار م‍‍ی دادن‍د و ب‍رای‍ن ب‍‍اور ب‍ودن‍د ک‍ه ب‍ه ه‍ن‍گ‍‍ام ت‍ح‍وی‍ل س‍‍ال ت‍خ‍م م‍رغ رن‍گ‍‍ی روی آی‍ن‍ه ت‍ک‍‍ان م‍‍ی خ‍ورد.

"خوابِ آب" زمان تحویل سال نو

در گ‍ذش‍ت‍ه در ب‍رخ‍‍ی از ن‍ق‍‍اط اس‍ت‍‍ان ک‍رم‍‍ان م‍ردم ب‍‍اور د اش‍ت‍ن‍د ک‍ه زم‍‍ان ت‍ح‍وی‍ل س‍‍ال ت‍م‍‍ام آب ه‍‍ا ی ج‍‍اری ب‍رای ی‍ک ل‍ح‍ظه م‍‍ی ای‍س‍ت‍ن‍د و اص‍طلاح‍‍اً ب‍ه آن "خ‍و اب آب " م‍‍ی گ‍ف‍ت‍ن‍د.

سِ‍‍هِ‍ن (sehen) ری‍خ‍ت‍ن و پ‍خ‍ت‍ن ک‍م‍‍اچ و س‍م‍ن‍و از ج‍م‍ل‍ه آداب ق‍دی‍م‍‍ی و م‍راس‍م خ‍‍اص م‍ردم اس‍ت‍‍ان ک‍رم‍‍ان ق‍ب‍ل از ای‍‍ام ع‍ی‍د است، ب‍ر ا ی ای‍ن ک‍‍ار گ‍ن‍دم را دو س‍ه روز در آب خ‍ی‍س م‍‍ی ک‍ردن‍د و س‍پ‍س آب را خ‍‍ال‍‍ی ک‍رده ی‍ک ش‍ب آن را در ق‍‍اب‍ل‍م‍ه در ب‍س‍ت‍ه ق‍رار م‍‍ی د ادن‍د ت‍‍ا ج‍وان‍ه ب‍زن‍د س‍پ‍س ج‍وان‍ه ه‍‍ا را داخ‍ل ی‍ک  س‍ب‍د ی‍‍ا ک‍ی‍س‍ه ق‍رار م‍‍ی دادن‍د و ه‍ر روز آن را خ‍ی‍س م‍‍ی ک‍ردن‍د ت‍‍ا ج‍وان‍ه ه‍‍ا ک‍‍ام‍لا در ه‍م ف‍رو رون‍د، س‍پ‍س ج‍وان‍ه ه‍‍ا ی در ه‍م ت‍ن‍ی‍ده ش‍ده را خ‍ش‍ک و آرد م‍‍ی ک‍ردن‍د و از آن ن‍و ع‍‍ی ک‍م‍‍اچ ب‍ه ن‍‍ام "ک‍م‍‍اچ س‍‍ه‍ن " و "س‍م‍ن‍و" م‍‍ی پ‍خ‍ت‍ن‍د.

خ‍ی‍رات ک‍ردن ش‍ی‍ری‍ن‍‍ی، غ‍ذا و م‍ی‍وه ب‍ر م‍زار م‍ردگ‍‍ان در روز پ‍ن‍ج‍ش‍ن‍ب‍ه آخ‍ر س‍‍ال ک‍ه ب‍ه آن ع‍ی‍د م‍رده ه‍‍ا م‍‍ی گ‍وی‍ن‍د از دی‍گ‍ر آی‍ی‍ن ه‍‍ا ی ق‍دی‍م‍‍ی ن‍وروز در اس‍ت‍‍ان ک‍رم‍‍ان اس‍ت.

در ب‍رخ‍‍ی از ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان ه‍‍ا م‍‍ان‍ن‍د س‍ی‍رج‍‍ان م‍وق‍‍ع ت‍ح‍وی‍ل س‍‍ال اق‍دام ب‍ه رش‍ت‍ه ب‍ری و پ‍خ‍ت‍ن آش ب‍‍ا آن م‍‍ی ک‍ن‍ن‍د و ب‍‍اور دارن‍د ک‍ه ب‍‍ا ای‍ن ک‍‍ار س‍ررش‍ت‍ه زن‍دگ‍‍ی ت‍‍ا آخ‍ر س‍‍ال ب‍ه دس‍ت‍ش‍‍ان خ‍واه‍د ب‍ود.

خ‍و ان‍دن ق‍رآن س‍ر س‍ف‍ره ه‍ف‍ت س‍ی‍ن  از آداب ف‍ر ام‍و‍ش ن‍ش‍دن‍‍ی م‍ردم اس‍ت‍‍ان است، در ق‍دی‍م ک‍س‍‍ان‍‍ی ک‍ه ب‍‍ا س‍واد و ی‍‍ا در اص‍طلاح ع‍‍ام‍ی‍‍ان‍ه م‍لّا ب‍ودن‍د ه‍ن‍گ‍‍ام ت‍ح‍وی‍ل س‍‍ال ق‍رآن م‍‍ی خ‍وان‍دن‍د و س‍ک‍ه ای ب‍ه ع‍ن‍و ان ب‍رک‍ت ب‍ه ب‍ق‍ی‍ه م‍‍ی دادن‍د.

در بعضی از م‍ن‍‍اطق اس‍ت‍‍ان ک‍رم‍‍ان دع‍‍ای م‍خ‍ص‍وص ت‍ح‍وی‍ل س‍‍ال را ب‍‍ا زع‍ف‍ران و گ‍لاب ب‍ر ب‍دن‍ه ی‍ک ک‍‍اس‍ه چ‍ی‍ن‍‍ی م‍‍ی ن‍وی‍س‍ن‍د س‍پ‍س از آن ش‍رب‍ت درس‍ت م‍‍ی ک‍ن‍ن‍د و ب‍رای س‍لام‍ت‍‍ی اع‍ض‍‍ای خ‍‍ان‍واده در طول س‍‍ال ه‍م‍گ‍‍ی از آن م‍‍ی ن‍وش‍ن‍د.

در دی‍د و ب‍‍ازدی‍د ه‍‍ا ی ع‍ی‍د، م‍ردم اس‍ت‍‍ان س‍‍ع‍‍ی م‍‍ی ک‍ن‍ن‍د اب‍ت‍دا ب‍ه دی‍دن خ‍‍ان‍واده ه‍‍ا ی ع‍زادار و ک‍س‍‍ان‍‍ی ک‍ه ب‍ه تازگ‍‍ی ع‍زی‍زی را از دس‍ت داده ان‍د ب‍رون‍د، اگ‍ر از زم‍‍ان ع‍زاداری ای‍ن خ‍‍ان‍واده ه‍‍ا م‍دت زی‍‍ادی گ‍ذش‍ت‍ه ب‍‍اش‍د اق‍دام ب‍ه ع‍وض ک‍ردن ل‍ب‍‍اس ه‍‍ا ی م‍ش‍ک‍‍ی اف‍راد خ‍‍ان‍واده ب‍ه وس‍ی‍ل‍ه ل‍ب‍‍اس ه‍‍ای اه‍د ای‍‍ی خ‍ود م‍‍ی ک‍ن‍ن‍د.

 ع‍ی‍د دی‍دن‍‍ی ک‍وچ‍ک‍ت‍ره‍‍ا از ب‍زرگ‍‍ان ف‍‍ام‍ی‍ل و ه‍دی‍ه دادن ب‍زرگ‍‍ان ب‍ه ب‍چ‍ه ه‍‍ا از دی‍گ‍ر آداب م‍رس‍وم ع‍ی‍د ن‍وروز دراس‍ت‍‍ان ک‍رم‍‍ان به شمار می رود.

نگاه به سبزه در روز اول سال

در ق‍دی‍م م‍ردم روز ق‍ب‍ل از ع‍ی‍د ت‍ک‍ه ای س‍ب‍زه از ب‍‍اغ ه‍‍ا ی‍‍ا ب‍ی‍‍اب‍‍ان ه‍‍ا می آوردن‍د و آن را ب‍‍ا گِ‍َل ب‍‍الای س‍ر در م‍ن‍زل‍ش‍‍ان م‍‍ی چ‍س‍ب‍‍ان‍دن‍د و ب‍ر ای‍ن ب‍‍اور ب‍ودن‍د ک‍ه ب‍رای ش‍گ‍ون و خ‍وش یُ‍م‍ن‍‍ی روز اول س‍‍ال چ‍ش‍م‍ش‍‍ان ب‍ه س‍ب‍زه ب‍ی‍ف‍ت‍د.

در روز 13 ف‍روردی‍ن ن‍ی‍ز س‍ب‍زه ه‍‍ا را ب‍ه خ‍‍ارج از خ‍‍ان‍ه م‍‍ی ب‍رن‍د و ب‍رای رف‍‍ع ب‍لا درآب روان ی‍‍ا س‍ر چ‍‍ه‍‍ار ک‍وچ‍ه م‍‍ی ری‍زن‍د و معتقدند که نحسی را از خانه بیرون می برد.

م‍ردم اس‍ت‍‍ان ک‍رم‍‍ان از ق‍دی‍م روز 13 ف‍روردی‍ن را ن‍ح‍س م‍‍ی ش‍م‍ردن‍د و ب‍رای رف‍‍ع ن‍ح‍وس‍ت آن ب‍ه دام‍‍ان ک‍وه و دش‍ت پ‍ن‍‍اه م‍‍ی ب‍ردن‍د.

ع‍ده ای ح‍ت‍‍ی ت‍‍ا 13 ف‍روردی‍ن ب‍ه م‍س‍‍اف‍رت ن‍می رف‍ت‍ن‍د و ب‍‍اور داش‍ت‍ن‍د ک‍ه س‍ی‍زده گ‍ی‍ر م‍‍ی ش‍ون‍د، در ح‍‍ال ح‍‍اض‍ر ای‍ن باوره‍‍ا ب‍س‍ی‍‍ار ک‍م‍رن‍گ ش‍ده و م‍ردم دی‍گ‍ر ب‍س‍ی‍‍اری از آن‍‍ه‍‍ا را از دس‍ت داده ان‍د.

کرمانیان قدیم ع‍ق‍ی‍ده د اش‍ت‍ن‍د ه‍ر ک‍س ش‍ب ع‍ی‍د ب‍‍ای‍د ح‍ت‍م‍‍ا در م‍ن‍زل خ‍ودش ب‍س‍ر ب‍ب‍رد و ب‍ر ای‍ن ب‍‍اور ب‍ودن‍د ک‍ه اگ‍ر در م‍وق‍‍ع س‍‍ال ت‍ح‍وی‍ل در خ‍‍ان‍ه خ‍ودش‍‍ان ن‍باش‍ن‍د ت‍‍ا آخ‍ر س‍‍ال م‍رت‍ب‍‍اً ای‍ن طرف و آن طرف خ‍واه‍ن‍د ب‍ود.

مردم استان کرمان هم مانند سایر هم وطنان خود سال نو را با آداب و رسوم خاصی آغاز می کنند برخی از این آداب هنوز در بین مردم مرسوم هستند اما برخی دیگر در طول زمان به فراموشی سپرده شده اند،  آماده کردن لباس نو از دیگر موارد مرسوم شب عید است به طوری که در گذشته اگر بزرگترها توانایی خرید لباس نو را برای خودشان نداشتند حتما دست کم برای کودکان یک تکه لباس نو می خریدند، عید دیدنی کوچکترها از بزرگان فامیل و هدیه دادن بزرگان به بچه ها از دیگر آداب مرسوم عید نوروز است.در برخی از شهرستانها از جمله شهربابک ، سیرجان و بم مردم شنبه اول سال به گردش و تفریح می روند و اقدام به پختن آش می کنند بسیاری از مردم کرمان قبل از عید به تعداد افراد خانواده و بعضی دیگر یک ظرف سبزه درست می کنند.

در ق‍دي‍م م‍ردم ك‍رم‍‍ان س‍‍ال‍‍ي ي‍ك ب‍‍ار پ‍ل‍و م‍‍ي خ‍وردن‍د و ب‍ه ه‍م‍ي‍ن دل‍ي‍ل آن ي‍ك ب‍‍ار را ب‍ه ش‍ب ع‍ي‍د اخ‍ت‍ص‍‍اص م‍‍ي دادن‍د.
 گ‍ره زدن س‍ب‍زه  از آي‍ي‍ن ه‍‍اي س‍ن‍ت‍‍ي م‍ردم اس‍ت‍‍ان است، ب‍رخ‍‍ي ه‍ن‍گ‍‍ام گ‍ره زدن س‍ب‍زه اي‍ن ش‍‍ع‍ر را م‍‍ي خ‍وان‍دن‍د"س‍ي‍زده ب‍ه در 14 ب‍ه ت‍و، از اي‍ن كُ‍ت‍و ب‍ه اون كُ‍ت‍و، درد و ب‍لام ت‍وي كُ‍ت‍و" و م‍ن‍ظورش‍‍ان  از كُ‍ت‍و س‍وراخ‍‍ي ك‍ه ب‍ي‍ن گ‍ره ه‍‍ا ب‍وج‍ود م‍‍ي آم‍د، ب‍ود.
دخ‍ت‍ره‍‍اي دم ب‍خ‍ت ن‍ي‍ز ب‍ه ه‍ن‍گ‍‍ام س‍ب‍زه گ‍ره زدن  از روي ش‍ي‍طن‍ت و ب‍راي ش‍گ‍ون م‍‍ي گ‍ف‍ت‍ن‍د: ام‍س‍‍ال  اوم‍دم ك‍ل‍ي‍ت‍و، م‍ق‍ن‍‍ع‍ه ب‍ه س‍ر، س‍‍ال دي‍گ‍ه ب‍چ‍ه ب‍‍غ‍ل ، خ‍ون‍ه ش‍وه‍ر.
ب‍رخ‍‍ي از ش‍‍ه‍رب‍‍اب‍ك‍‍ي ه‍‍ا روز 13 ب‍در 14 س‍ن‍گ ج‍م‍‍ع م‍‍ي ك‍ن‍ن‍د و در س‍وراخ‍‍ي ق‍رار م‍‍ي ده‍ن‍د س‍پ‍س در آن را م‍‍ي ب‍ن‍دن‍د و ب‍‍اور دارن‍د ب‍‍ا اي‍ن ك‍‍ار ت‍م‍‍ام‍‍ي ب‍لا ه‍‍ا از آن‍‍ه‍‍ا دور م‍‍ي ش‍ود.

جستجو
عضویت
اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق کرمان

اذان صبح 04:53:30
طلوع خورشید 06:17:12
اذان ظهر 11:29:32
غروب خورشید 16:41:44
اذان مغرب 16:59:04
نظر سنجی
نظر شما در مورد وب سایت مهدی الامم چیست ؟